Wstęp

Obchody 550-lecia nadania praw miejskich Łodzi i 100-lecia zorganizowanej turystyki polskiej stały się inspiracją do ustanowienia dnia 5 lutego 1973 r. Łódzkiej Odznaki Turystycznej przez Zarząd Oddziału PTTK w Łodzi. Celem ówczesnej odznaki było propagowanie i popularyzacja miasta, jego walorów historyczno-krajoznawczych. Wraz z biegiem lat weryfikacja odznaki została zawieszona.

W związku z przypadającym w 2023 r. 600-leciem nadania praw miejskich Łodzi, mając na względzie rewitalizację i rozwój miasta, PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza postanowił sformułować nowy Regulamin Łódzkiej Odznaki Turystycznej z jednoczesnym pozostawieniem wzoru odznaki ustanowionej w 1973 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Łódzka Odznaka Turystyczna, zwana dalej ŁOT PTTK, została ustanowiona przez PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi.

 2. Celem zdobywania ŁOT PTTK jest propagowanie i popularyzacja miasta Łodzi, jego walorów historycznych, krajoznawczych, przyrodniczych oraz architektonicznych.

 3. ŁOT PTTK jest czterostopniowa:

  • stopień popularny – odznaka metalowa w kolorze żółto-czerwonym,

  • stopień brązowy – odznaka metalowa w kolorze brązowym,

  • stopień srebrny – odznaka metalowa w kolorze srebrnym,

  • stopień złoty – odznaka metalowa w kolorze złotym.

 4. Odznaka w stopniu złotym może zostać nadana honorowo, za duże zasługi w propagowaniu i popularyzacji Łodzi, na wniosek Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza przez Zarząd PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. ŁOT PTTK może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 2. ŁOT PTTK mogą również zdobywać osoby niebędące członkami PTTK.

 3. Zdobywanie ŁOT PTTK jest dobrowolne i odbywa się podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych realizowanych w różnych formach turystyki.

 4. ŁOT PTTK zdobywa się na obszarze miasta Łodzi.

 5. ŁOT PTTK zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest odwiedzenie określonej liczby obiektów krajoznawczych i przyrodniczych na terenie miasta Łodzi.

 6. ŁOT PTTK w stopniu popularnym przyznaje się za przebycie trasy układu urbanistyczno-architektonicznego ulicy Piotrkowskiej będącej Pomnikiem Historii, w dowolnym kierunku, ograniczonej punktami: ulicą Adama Mickiewicza i Placem Wolności. Podczas wędrówki należy poznać i udokumentować minimum 10 dowolnie wybranych obiektów.

 7. Do zdobycia ŁOT PTTK w stopniu brązowym, srebrnym i złotym wymagane jest zdobycie niżej wymienionej ilości punktów:

  • na stopień brązowy – 100 punktów,

  • na stopień srebrny – 200 punktów,

  • na stopień złoty – 300 punktów.

 8. Liczba punktów za określony rodzaj obiektów:

  • obiekty muzealne (muzea i filie), izby pamięci – 10,

  • zabytki sakralne – 5,

  • zabytki rezydencjonalne – 5,

  • dawne obiekty przemysłowe – 5,

  • miejsca pamięci narodowej (cmentarze, monumenty i tablice pamiątkowe) – 2,

  • obiekty przyrodnicze, parki, skwery i ogrody – 3,

  • pomniki i pomniczki – 2,

  • murale – 2.

 9. Wybrany obiekt zalicza się tylko raz niezależnie od stopnia ŁOT PTTK.

 10. ŁOT PTTK można zdobywać równolegle z innymi odznakami PTTK.

 11. Podstawą do ubiegania się o przyznanie ŁOT PTTK jest Książeczka Odznak Krajoznawczych lub dowolna forma kroniki zawierająca udokumentowanie / potwierdzenie zwiedzania poszczególnych obiektów. Istnieje możliwość przedstawienia kroniki w formie elektronicznej.

 12. Kronika powinna zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania i odbycia wycieczki.

 13. Potwierdzeniem mogą być pieczątki ze zwiedzanych obiektów, miejsc, bilety wstępu, samodzielnie wykonane fotografie lub inne dokumenty.

 14. Prawo potwierdzenia mają także przewodnicy, przodownicy, instruktorzy PTTK oraz organizatorzy turystyki, pod warunkiem ich obecności na danej wycieczce.

 15. Istnieje także możliwość uzyskania potwierdzenia w ramach udziału w imprezie turystyczno-krajoznawczej organizowanej przez PTTK, potwierdzenia zwiedzania obiektu dokonuje organizator imprezy.

III. Weryfikacja odznak

 1. W celu weryfikacji i przyznania ŁOT PTTK, książeczkę/kronikę należy złożyć w biurze PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi lub przesłać na adres PTTK Oddziału Łódzkiego załączając zaadresowaną kopertę zwrotną. Opłatę za przesyłkę należy uiścić wraz z opłatą za zdobytą odznakę.

 2. W przypadku kroniki w wersji elektronicznej należy ją przesłać na adres mailowy: pttk.lodz@wp.pl.

 3. Po zweryfikowaniu osoba zdobywająca ŁOT PTTK otrzymuje potwierdzenie zdobytego stopnia ŁOT PTTK. Potwierdzenie należy przedstawić wraz z książeczką/kroniką do weryfikacji wyższego stopnia ŁOT PTTK.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Ewidencję przeprowadzonych weryfikacji i przyznanych ŁOT PTTK oraz dystrybucję prowadzi PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi.

 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza.

Wzór Łódzkiej Odznaki Turystycznej

Odznaka
Odznaka

Stopień popularny

Stopień brązowy

Odznaka
Odznaka

Stopień srebrny

Stopień złoty

Poprzedni Regulamin Łódzkiej Odznaki Turystycznej (ŁOT)
(obowiązujący w latach 1973-2023)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel. (42) 636-15-09, 636-87-64
http://www.lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl