Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Krośnieńska Odznaka Krajoznawcza (KOK) jest odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ustanowioną przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Krośnie za zgodą Zarządu Głównego PTTK w dniu 1.08.1982 r. Kolejne zmiany regulaminu zostały dokonane z dniem: 1.09.1987 r., 15.08.2006 r., 27.06.2011 r., 1.07.2015 r. i 5.02.2020 r.

 2. Celem KOK jest popularyzacja walorów krajoznawczych Podkarpacia, zachęcenie do poznawania jego historii, zabytków, sztuki, kultury ludowej, przyrody, miejsc martyrologii, a także do uprawiania różnych rodzajów turystyki kwalifikowanej podczas zlotów, złazów, rajdów, obozów wędrownych, wycieczek, wypoczynku i rekreacji.

 3. KOK można być zdobywana równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej, Regionalną Odznaką Krajoznawczą (ROK) PTTK i Odznaką Krajoznawczą Polski PTTK.

 4. Zgodnie z pkt. 8.2. regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK zdobycie dowolnego stopnia KOK przez osobę zamieszkującą na obszarze określonym w punkcie 11. niniejszego regulaminu uprawnia tę osobę do otrzymania ROK w stopniu brązowym.

 5. KOK zdobywa się po ukończeniu 7. lat życia, zwiedzając obiekty i potwierdzając zwiedzenie w formie papierowej lub elektronicznej.

 6. KOK posiada stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które zdobywa się w wymienionej kolejności stopni, w terminie nieograniczonym.

 7. Warunkiem przyznania KOK w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10. obiektów z podanego jako załącznik wykazu.

 8. Warunkiem przyznania KOK w stopniu srebrnym jest zwiedzanie 20. obiektów z podanego jako załącznik wykazu.

 9. Warunkiem przyznania KOK w stopniu złotym jest zwiedzenie 30. obiektów z podanego jako załącznik wykazu.

 10. Duża ilość obiektów do zwiedzania ma na celu umożliwić zdobycie ROK w stopniu brązowym i srebrnym, równocześnie ze zdobywaniem KOK z tym, że punkty do ROK należy potwierdzać w książeczce przewidzianej do tego celu.

 11. Podczas zdobywania KOK zwiedza się obiekty z terenu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego, a także w innych miejscowościach, które w latach 1975-1998 należały do województwa krośnieńskiego.

 12. Żaden ze zwiedzonych obiektów nie może być powtórzony podczas zdobywania kolejnego stopnia KOK.

 13. Jeżeli obiekt lub miejsce nie posiada pieczątki, należy wykonać zdjęcie ukazujące osobę ubiegającą się o zdobycie KOK na tle obiektu lub dołączyć inny dowód, potwierdzający zwiedzenie. Potwierdzenia może dokonać przodownik, przewodnik, instruktor krajoznawstwa, organizator wycieczki lub imprezy turystycznej, nauczyciel, opiekun.

 14. Weryfikacji odznaki dokonuje się w ciągu 30 dni od daty złożenia potwierdzeń zwiedzonych obiektów w biurze Oddziału PTTK w Krośnie.

 15. Weryfikacji dokonuje nieodpłatnie Oddziałowa Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Krośnie.

 16. Osoby ubiegające się o zdobycie KOK, pokrywają koszt odznaki i ewentualnej jej wysyłki pocztowej.

 17. Przesyłając potwierdzenia do weryfikacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem na przesyłkę poleconą.

 18. Osoby, które zaczęły zdobywać KOK przed dniem zatwierdzenia niniejszego regulaminu, mogą ją zdobywać na podstawie regulaminu z dnia 1.07.2015 r.

 19. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej PTTK w Krośnie.

 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.02. 2020 r. na mocy uchwały nr 403/2020/XIX Zarządu Oddziału PTTK w Krośnie.

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza
przy Oddziale PTTK w Krośnie

Załącznik do regulaminu KOK

Wykaz obiektów do zwiedzania podczas zdobywania KOK

I. Muzea i izby regionalne

II. Parki narodowe

III. Parki krajobrazowe – proponuje się korzystanie ze ścieżek dydaktycznych i przebiegających szlaków turystycznych

IV. Rezerwaty przyrody

V. Zamki i ruiny

VI. Zabytkowa zabudowa miejska

VII. Zabytkowe kościoły i cerkwie

A. Zabytki z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

B. Zabytki spoza Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

VIII. Zespoły małomiasteczkowe

IX. Uzdrowiska

X. Grodziska

XI. Zapory, zalewy, elektrownie wodne, ujęcia wody, elektrownie wiatrowe

XII. Zabytkowe cmentarze, kirkuty, cmentarze wojenne

XIII. Miejsca martyrologii

XIV. Pomniki przyrody

XV. Pałace, dwory i parki

XVI. Sanktuaria, kalwarie i miejsca związane z Janem Pawłem II

XVII. Miejsca związane z historią przemysłu naftowego

XVIII. Inne obiekty krajoznawcze

Regulamin Krośnieńskiej Odznaki Krajoznawczej (KOK)
(obowiązujący w latach 1982-1987)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział w Krośnie
ul. Krakowska 9, 38-400 Krosno
tel. (0-13) 432-11-75, fax 432-12-58
http://pttkkrosno.ayz.pl
e-mail: pttkkrosno@gmail.com