OdznakaZ okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera ustanowił Jubileuszową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Bitwa Warszawska 1920-2020”.

Bitwa Warszawska rozegrana na przedpolach Warszawy w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku zaliczana jest do jednej z największych bitew świata. Miała duże znaczenie dla Europy, a zwłaszcza dla Polski, która w ten sposób uchroniła swoją niepodległość.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową.

 2. Odznaka może być przyznana każdemu, kto w latach 2019-2021 spełni jeden z następujących warunków:

  1. odbędzie wycieczki piesze lub rowerowe, uzyska normy na OTP w stopniu popularnym lub KOT w stopniu brązowym, w sposób określony regulaminem tych odznak, odwiedzając co najmniej 10 obiektów,

  2. przebędzie minimum 2 trasy Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację (TRInO) znajdujące się na terenach bitwy, oraz odwiedzi co najmniej 10 obiektów (trasy i materiały dostępne są na stronie oddziału http://praga.warszawa.pttk.pl),

  3. odbędzie minimum 3 wycieczki krajoznawcze w pozostałych dyscyplinach turystyki, odwiedzając minimum 10 obiektów w co najmniej 3 miejscowościach.

 3. Trasy wycieczek powinny przebiegać przez okolice, miejscowości i miejsca pamięci narodowej związane z obroną Warszawy oraz działaniami frontowymi i przyfrontowymi 1920 roku (np. Borkowo, Ciechanów, Kobyłka, Kołbiel, Marki, Modlin, Nasielsk, Ossów, Płock, Pułtusk, Rybienko Leśne, Radzymin, Sarnowa Góra, Warszawa, Włocławek, Wyszków i inne). Szczegółowy wykaz miejsc dostępny jest na stronie oddziału.

 4. Trasy można pokonywać w grupach zorganizowanych lub indywidualnie.

 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 6. Podstawą do zweryfikowania odznaki jest „Kronika wycieczek” odznaki lub kronika prowadzona w dowolnej formie, według uznania zdobywającego. Do tego celu mogą być wykorzystane książeczki wycieczek turystyki kwalifikowanej.

 7. Kronika powinna zawierać dane zdobywającego: imię, nazwisko, wiek, miejscowość lub (klub, oddział PTTK) oraz: daty wycieczek, nazwy miejscowości z podaniem obiektu i potwierdzeniem w formie np.: pieczątki, biletu wstępu, podpisu osób prowadzących (przewodnika, przodownika PTTK, instruktora lub kierownika wycieczek szkolnych). Wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie własnego opisu dla każdego zwiedzanego obiektu lub miejsca (np. zdjęcie, rysunek itp.).

 8. Kronika wycieczek jest własnością zdobywającego i podlega zwrotowi.

 9. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 10. Weryfikacja odznaki następuje po złożeniu kroniki wycieczek w Oddziale PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera, pod adresem: al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa, pok. 25, w każdą środę w godzinach 16.00-18.00 lub na imprezach oddziału PTTK. Osoby przesyłające kronikę drogą pocztową winny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem pocztowym. Strona oddziału http://praga.warszawa.pttk.pl).

 11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera.

 12. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2019 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Warszawa Praga
im. Zygmunta Glogera
Zespół Szkół Łącznosci im. Agnieszki Osieckiej
al. Stanów Zjednoczonych 24, pok. 25
03-964 Warszawa
tel. (22) 810-28-69
mobile: (+48) 506 661 428
http://praga.warszawa.pttk.pl