Odznaka    Odznaka    OdznakaW celu popularyzacji najpiękniejszych terenów powiatu jasielskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaśle ustanawia Odznakę Turystyczną „Jasielska Krajoznawcza Odznaka Kolarska” przyznawaną za pokonanie na rowerze wskazanej w Regulaminie ilości kilometrów na obszarze powiatu jasielskiego oraz odwiedzeniu miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaśle (dalej PTTK O/Jasło) ustanawia Odznakę Turystyczną „Jasielska Krajoznawcza Odznaka Kolarska” zwaną w skrócie JKOK.

§ 2

Celem ustanowienia JKOK jest zachęcenie do poznawania piękna regionu, jego historii, współczesnego dorobku oraz uprawiania turystyki rowerowej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

Indywidualnie JKOK może zdobywać turysta, po ukończeniu 15. roku życia. Dzieci, które ukończyły 7 lat i nie ukończyły 15 lat mogą zdobywać JKOK pod opieką rodzica/opiekuna.

§ 4

Wzór JKOK ustala Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK O/Jasło.

II. STOPNIE ODZNAKI I ZASADY JEJ ZDOBYWANIA

§ 5

JKOK jest odznaką trzystopniową (w stopniu brązowym, srebrnym i złotym) przyznawaną po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 6

O przyznanie JKOK może ubiegać się turysta, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że przebył rowerem wymaganą na dany stopień odznaki ilość kilometrów zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym oraz wykaże, że odwiedził wymaganą na dany stopień ilość miejsc zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

§ 7

Dowodem odbycia wycieczek może być „Książeczka wycieczek kolarskich” lub inna forma książeczki bądź kroniki prowadzona przez turystę wypełniona przez ubiegającego się o JKOK i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV. W przypadku niemożności uzyskania pieczątki zwiedzanego obiektu, potwierdzenia dokonuje przodownik turystyki kolarskiej. Udokumentowanie przejazdu i zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia osoby ubiegającej się o JKOK z rowerem na tle zwiedzanego obiektu oraz poprzez wydruk z aplikacji mobilnej monitorującej przebieg trasy.

Ubiegający się o JKOK powinien wpisać w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub innej prowadzonej przez siebie formie kroniki numer telefonu kontaktowego dla oddziału weryfikacyjnego celem uzyskania informacji w przypadku wątpliwości związanych z weryfikacją.

§ 8

Warunkiem uzyskania JKOK jest pokonanie rowerem odpowiedniej ilości kilometrów wg nw. tabeli w obszarze powiatu jasielskiego jednorazowo bądź etapami i odwiedzenie miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Stopień

Wymagana
liczba km

Wymagana ilość odwiedzonych miejsc
wg Załącznika nr 1 do Regulaminu

Brązowy

100

10

Srebrny

+ 150 = 250

+ 10 = 20

Złoty

+ 250 = 500

+ 10 = 30

Warunkiem zdobycia JKOK w stopniu brązowym jest odbycie wycieczek (bądź wycieczki) rowerowych na obszarze powiatu jasielskiego o łącznej długości 100 kilometrów przy jednoczesnym odwiedzeniu minimum 10 miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem zdobycia JKOK w stopniu srebrnym jest posiadanie JKOK w stopniu brązowym oraz dodatkowo odbycie wycieczek (bądź wycieczki) rowerowych na obszarze powiatu jasielskiego o łącznej długości 150 kilometrów przy jednoczesnym odwiedzeniu minimum 10 dodatkowych miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu (odwiedzane miejsca nie mogą pokrywać z miejscami odwiedzonymi podczas zdobywania stopnia brązowego).

Warunkiem zdobycia JKOK w stopniu złotym jest posiadanie JKOK w stopniu srebrnym oraz dodatkowo odbycie wycieczek (bądź wycieczki) rowerowych na obszarze powiatu jasielskiego o łącznej długości 250 kilometrów przy jednoczesnym odwiedzeniu minimum 10 miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu (odwiedzane miejsca nie mogą pokrywać z miejscami odwiedzonymi podczas zdobywania stopnia brązowego i srebrnego).

§ 9

JKOK zdobywa się wg kolejności stopni. Następny kolejny stopień może być zdobywany bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia bezpośrednio niższego.

§ 10

Nadwyżka kilometrów jak i miejsc wymaganych do odwiedzenia na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy w stopniu nie większym jak 50%.

§ 11

Minimalna długość odcinka jaki można pokonać jednorazowo na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi 15 kilometrów.

§ 12

Okres zdobywania JKOK jest dowolny z zastrzeżeniem, że wycieczki odbyte przed zatwierdzeniem niniejszego regulaminu nie będą zaliczane przy przyznawaniu JKOK.

§ 13

JKOK może być zdobywana podczas indywidualnych wycieczek lub w czasie wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK, szkoły, parafie, organizacje itp.

§ 14

JKOK można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

§ 15

Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu oraz kondycji turystów. Zawsze i w każdym przypadku należy mieć na uwadze kardynalną zasadę turystyki: na pierwszym miejscu należy stawiać cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

III. TRYB PRZYZNAWANIA JKOK

§ 16

Poszczególne etapy wymagają potwierdzenia zgodnie z § 17, w sposób niebudzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 17

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

Osoby prowadzące albumy fotograficzne swoich wycieczek mogą dla potwierdzenia przejazdu przedstawiać swoje zdjęcie z rowerem na tle nazwy miejscowości lub powszechnie znanego obiektu charakteryzującego daną miejscowość.

Dopuszcza się prowadzenie kroniki wycieczek kolarskich w oparciu o mobilne aplikacje monitorujące przebieg trasy. Warunkiem uznania takiego potwierdzenia jest wydruk zawierający przebieg pokonanej trasy oraz imię i nazwisko ubiegającego się o JKOK (ewentualnie indywidualny nick użytkownika – należy potwierdzić przynależność nicku).

W przypadku wątpliwości w trakcie weryfikacji – weryfikator ma prawo skontaktować się z ubiegającym o JKOK celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

§ 18

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania JKOK posiada KTK PTTK O/Jasło.

§ 19

Ubiegający się o JKOK, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” lub prowadzoną przez siebie kronikę do KTK PTTK O/Jasło celem jej weryfikacji.

Weryfikacja książeczek nastąpić powinna najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki. W tym terminie ubiegający się o odznakę powinien zostać powiadomiony o dokonaniu weryfikacji, uzyskać odpowiednią adnotację w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub prowadzonej przez siebie kronice, na podstawie której może zakupić odznakę w placówce PTTK O/Jasło.

Od decyzji odmownej przyznaniu JKOK przysługuje odwołanie do Prezydium KTK PTTK O/Jasło.

IV. ZASADY POŚWIADCZANIA PRZEBYTEJ TRASY

§ 20

Poświadczenie trasy odbywa się poprzez dokonanie wpisu w „Książeczce wycieczek kolarskich” bądź innej prowadzonej przez ubiegającego się o JKOK kroniki obejmującej: datę wycieczki, punkt początkowy, punkt końcowy, punkty pośrednie, ilość przebytych kilometrów, wykaz zwiedzonych obiektów, potwierdzenia z punktów terenowych (ewentualnie fotografie wydruki z aplikacji mobilnych).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

W kwestiach spornych decydująca opinia należy do Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK O/Jasło.

§ 22

Zatwierdzony wzór JKOK stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 23

Odznaka i Regulamin jej przyznawania został wprowadzony uchwałą Zarządu PTTK O/Jasło nr 9/2021 z dnia 10.12.2021 r.

Załącznik nr 1

Wykaz miejsc których odwiedzenie jest wymagane przy zdobywaniu JKOK

 1. Bączal Dolny – cmentarz wojenny nr 27 z I wojny światowej pod szczytem góry Babis, gm. Skołyszyn

 2. Bierówka – cmentarz jeńców Armii Radzieckiej, gm. Jasło

 3. Bierówka – cmentarz wojenny nr 20 z I wojny światowej, gm. Jasło

 4. Bieździedza – cmentarz wojenny nr 41 z I wojny światowej, gm. Kołaczyce

 5. Brzezowa – grodzisko Walik, gm. Nowy Żmigród

 6. Brzyska – ruiny pałacu Kotarskich, gm. Brzyska

 7. Brzyska – wieża widokowa na Liwoczu, gm. Brzyska

 8. Ciechania – punkt widokowy, gm. Krempna

 9. Cieklin – Muzeum Narciarstwa, gm. Dębowiec

 10. Dębowiec – bazylika Matki Bożej Płaczącej z La Salette, gm. Dębowiec

 11. Dobrucowa – pomnik ofiar hitlerowskich, gm. Tarnowiec

 12. Folusz – Diabli Kamień (punkt początkowy szlaku), gm. Dębowiec

 13. Huta Polańska – filialny kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta parafii MB Częstochowskiej w Polanach, gm. Krempna

 14. Jabłonica – cmentarz wojenny nr 28 z I wojny światowej, gm. Skołyszyn

 15. Jasło – osiedle Gamrat, gm. Miasto Jasło

 16. Jasło – rynek, gm. Miasto Jasło

 17. Jasło – pomnik Chrystusa Króla, gm. Miasto Jasło

 18. Kąty – wieża widokowa na Grzywackiej Górze, gm. Nowy Żmigród

 19. Kołaczyce – rynek, gm. Miasto Kołaczyce

 20. Kotań – dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana (obecnie rzymskokatolicki kościół filialny parafii św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej), gm. Krempna

 21. Krajowice – ruiny zamku Golesz, gm. Jasło

 22. Krempna – dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana (obecnie rzymskokatolicki kościół filialny parafii św. Maksymiliana Kolbe), gm. Krempna

 23. Krempna – Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego, gm. Krempna

 24. Łubienko – kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, gm. Tarnowiec

 25. Łubno Szlacheckie – zabytkowy zespół dworski, gm. Tarnowiec

 26. Mrukowa – kaplica pw. Matki Kościoła, gm. Osiek Jasielski

 27. Myscowa – dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy (obecnie rzymskokatolicki kościół filialny parafii MB Częstochowskiej w Polanach), gm. Krempna

 28. Nowy Żmigród – cmentarz wojenny nr 8 z I wojny światowej, gm. Nowy Żmigród

 29. Nowy Żmigród – rynek, gm. Nowy Żmigród

 30. Osiek Jasielski – kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego, gm. Osiek Jasielski

 31. Osobnica – kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, gm. Jasło

 32. Ożenna – Ośrodek Edukacji Ekologicznej, gm. Krempna

 33. Pielgrzymka – prawosławna cerkiew parafialna św. Michała Archanioła, gm. Osiek Jasielski

 34. Polany – cerkiew św. Jana Złotoustego, gm. Krempna

 35. Rozstajne – kapliczka przy skręcie na Nieznajową, gm. Krempna

 36. Sieklówka – cmentarz wojenny nr 42 z I wojny światowej, gm. Kołaczyce

 37. Sławęcin – kościół parafialny pw. św. Katarzyny, gm. Skołyszyn

 38. Stary Żmigród – kościół parafialny pw. św. Katarzyny, gm. Nowy Żmigród

 39. Szebnie – kościół pw. św. Marcina, gm. Jasło

 40. Szebnie – miejsce po byłym obozie hitlerowskim, gm. Jasło

 41. Świątkowa Mała – dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka św. Machała Archanioła (ob. rzymskokatolicki kościół filialny parafii MB Niepokalanej w Desznicy), gm. Krempna

 42. Świątkowa Wielka – dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła (ob. rzymskokatolicki kościół filialny parafii MB Niepokalanej w Desznicy), gm. Krempna

 43. Święcany – kościół parafialny pw. św. Anny, gm. Skołyszyn

 44. Świerzowa Ruska – nieistniejąca wieś łemkowska, gm. Krempna

 45. Tarnowiec – sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, gm. Tarnowiec

 46. Trzcinica – Karpacka Troja, gm. Jasło

 47. Trzcinica – filialny kościół rzymskokatolicki pw. św. Doroty, gm. Jasło

 48. Warzyce – cmentarz wojenny ofiar terroru hitlerowskiego, gm. Jasło

 49. Wola Cieklińska – cmentarz wojenny nr 11 z I wojny światowej, gm. Dębowiec

 50. Żydowskie – nieistniejąca wieś łemkowska, gm. Krempna

Załącznik nr 2

Wzór Jasielskiej Krajoznawczej Odznaki Kolarskiej

Odznaka

Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Jaśle
ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło
tel./fax (13) 446-33-40
mobile: (+48) 516 778 202
http://www.jaslo.pttk.pl
e-mail: pttkjaslo@wp.pl