Odznaka§ 1

W celu popularyzacji walorów krajoznawczych, kulturowych i enoturystyki w regionie jasielskim Miasto Jasło i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaśle ustanawiają Enoturystyczną Odznakę Krajoznawczą „Jasło winne klimaty” przyznawaną za spełnienie warunków określonych w regulaminie.

§ 2

Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza „Jasło winne klimaty” jest jednostopniowa i może być zdobywana w dowolnym okresie czasu bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie muszą pozostawać pod opieką dorosłych).

Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejsc wskazanych poniżej:

Lp.

Rodzaj obiektu

Liczba obiektów

1.

Muzeum

1

2.

Pomniki

5

3.

Zabytki

5

4.

Winnice

3

§ 3

Zwiedzenie obiektu należy potwierdzić w książeczce Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło winne klimaty” np.: wpisem dokonanym przez osobę dorosłą, przewodnika, odciskiem pieczęci zwiedzanego obiektu lub obiektu znajdującego się w pobliżu, zdjęciem wykonanym na tle obiektu, innej formie potwierdzającej jednoznacznie fakt zwiedzenia obiektu lub przejście trasy turystycznej.

§ 4

Zwiedzane obiektów, o których mowa w § 3 odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób zwiedzających, chcących zdobyć odznakę.

§ 5

Wypełnione książeczki Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło winne klimaty” zawierające uzyskane potwierdzenia terenowe należy dostarczyć w celu weryfikacji do Oddziału PTTK w Jaśle. Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 6

Ostateczną interpretację tego regulaminu dokonuje Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Jaśle.

§ 7

Wykaz obiektów możliwych do zwiedzania zawiera załącznik nr 1, wzór odznaki zawiera załącznik nr 2.

§ 8

Regulamin został zatwierdzony przez zarząd Oddziału PTTK w Jaśle i obowiązuje od dnia 29.03.2019 r.

Załącznik nr 1

 1. Muzea:

  • Muzeum Regionalne w Jaśle,

  • Muzeum Lizaka,

  • Skansen archeologiczny „Karpacka Troja”.

 2. Pomniki:

  • pomnik św. Antoniego (skwer św. Antoniego, ul. Adama Mickiewicza w Jaśle),

  • pomnik Tadeusza Kościuszki (park miejski w Jaśle),

  • pomnik św. Jana Nepomucena (Rynek w Jaśle),

  • pomnik Armii Krajowej (ul. Stanisława Staszica w Jaśle),

  • Pomnik Grunwaldzki (ul. Grunwaldzka w Jaśle),

  • Grób Nieznanego Żołnierza (park miejski w Jaśle),

  • pomnik 650-lecia nadania praw miejskich dla Jasła (ul. 3 maja w Jaśle),

  • pomnik upamiętniający wodowanie statku MS Jasło (Plac Inwalidów Wojennych, ul. Tadeusza Czackiego w Jaśle).

 3. Zabytki:

  • kolegiata pw. Uwielbienia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle,

  • kościół gimnazjalny pw. św. Stanisława w Jaśle,

  • klasztor ss. wizytek w Jaśle,

  • pałac Sroczyńskich w Jaśle,

  • Glorietka w parku miejskim w Jaśle,

  • kościół pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach,

  • zabytkowy stary cmentarz w Jaśle,

  • kościół pw. św. Doroty w Trzcinicy,

  • jasielski Rynek.

 4. Winnice:

  • Winnica „Dwie Granice” w Przysiekach,

  • Winnica „Ewy” w Jaśle,

  • Winnica „Golesz” w Jaśle,

  • Winnica „Jana” w Jaśle,

  • Winnica „Jasiel” w Jareniówce,

  • Winnica „Jasło” w Jaśle,

  • Winnica „Kołacz” w Nawsiu Kołaczyckim,

  • Winnica „Milena” w Trzcinicy,

  • Winnica „Vanellus” w Jareniówce,

  • Winnica „Zacisze” w Trzcinicy,

  • Winnica „Źródło” w Jaśle.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Jaśle
ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło
tel./fax (13) 446-33-40
mobile: (+48) 516 778 202
http://www.jaslo.pttk.pl
e-mail: pttkjaslo@wp.pl