Odznaka§ 1

Gorlicka Odznaka Regionalna „Trzy Źródła” jest odznaką regionalną Oddziału PTTK w Gorlicach.

§ 2

Celem ustanowienia Gorlickiej Odznaki Regionalnej „Trzy Źródła” jest:

  1. popularyzacja turystyki górskiej na terenie południowej części Ziemi Gorlickiej,

  2. promowanie jej wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych,

  3. propagowanie zdrowego stylu życia.

§ 3

Gorlicka Odznaka Regionalna „Trzy Źródła” posiada jeden stopień. Można ją zdobywać od 7. roku życia.

§ 4

Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są miejsca odwiedzone od dnia 1.02.2021 r. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, a kolejność odwiedzanych miejsc dowolna.

§ 5

Warunkiem uzyskania Gorlickiej Odznaki Regionalnej „Trzy Źródła” jest odwiedzenie 18. miejsc (szczytów i punktów terenowych). Wykaz miejsc znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6

Wyznaczone miejsca mogą być odwiedzane indywidualnie lub zespołowo, również w ramach zdobywania innych odznak turystycznych.

§ 7

Potwierdzenia odwiedzenia poszczególnych miejsc wraz z datą gromadzi się na przeznaczonych do tego celu stronach Książeczki Gorlickiej Odznaki Regionalnej „Trzy Źródła”.

§ 8

Poświadczeniem odwiedzenia miejsca jest: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego lub instytucji, podpis przewodnika turystycznego, przodownika turystyki górskiej PTTK, ratownika górskiego, pracownika Lasów Państwowych lub organizatora wycieczek PTTK. Potwierdzeniem są również fotografie wykonane na tle charakterystycznego punktu miejsca wymienionego w wykazie. Zdjęcie z datą jego wykonania należy wkleić do Książeczki Gorlickiej Odznaki Regionalnej „Trzy Źródła”.

Odwiedzenie miejsca mogą również poświadczyć przewodnik, przodownik, instruktor krajoznawstwa lub organizator wycieczek PTTK.

§ 9

Książeczkę Gorlickiej Odznaki Regionalnej „Trzy Źródła” można nabyć w Oddziale PTTK w Gorlicach; należy następnie opisać ją danymi jej posiadacza.

§ 10

Podstawą weryfikacji Gorlickiej Odznaki Regionalnej „Trzy Źródła” jest książeczka odznaki, z zebranymi poświadczeniami odwiedzenia wszystkich miejsc. Ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę odznaki, z zebranymi poświadczeniami do weryfikacji w Oddziale PTTK w Gorlicach, bądź przesyła ją pocztą, dołączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Po pozytywnym zweryfikowaniu, fakt ten potwierdza się w odpowiednim miejscu książeczki pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki.

§ 11

Zweryfikowana Książeczka Gorlickiej Odznaki Regionalnej „Trzy Źródła” stanowi podstawę do jej kupienia i noszenia.

§ 12

Publikacja na stronie Oddziału PTTK w Gorlicach imienia i nazwiska zdobywcy odznaki, odbywa się tylko za jego zgodą.

§ 13

Wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji Regulaminu Gorlickiej Odznaki Regionalnej „Trzy Źródła”, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Gorlicach.

§ 14

Informacje związane z Gorlicką Odznaką Regionalną „Trzy Źródła” można uzyskać w Biurze Oddziału PTTK w Gorlicach, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6, pod numerem telefonu (18) 352-16-88, (18) 352-15-91 lub drogą mailową biuro@pttkgorlice.pl.

§ 15

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach w dniu 27.01.2021 r. i obowiązuje od dnia 1.02.2021 r.

Autor regulaminu: Jerzy Tomasik.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Gorlickiej Odznaki Regionalnej „Trzy Źródła”

Wykaz miejsc:

I. Źródła Białej:

II. Źródła Ropy:

III. Źródła Wisłoki:


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Gorlicach
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6
38-300 Gorlice
tel. (18) 352-16-88, (18) 352-15-91
http://www.pttkgorlice.pl
e-mail: biuro@pttkgorlice.pl,
pttk_gorlice@interia.pl