Idea odznaki powstała wśród młodzieży Koła PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli” d. przy 108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy w Warszawie, która idąc za wezwaniami Ojca Świętego Jana Pawła II pragnie propagować uniwersalne wartości chrześcijaństwa.

Odznaka ma zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wędrówek śladami Ojca Świętego – Członka Honorowego PTTK, a także zapoznać z wielkim bogactwem kulturowym narodu polskiego oraz poprzez treści w niej zawarte wychowywać młode pokolenia. Odbywając wędrówki po ziemi ojczystej, odwiedzając miejsca, związane z osobą Karola Józefa Wojtyły, obcując przy tym z pięknem natury, uczestnicy mogą zbliżyć się do Tego, któremu dedykowana jest odznaka.

Regulamin odznaki został tak skonstruowany, aby umożliwić jej zdobywanie każdemu zainteresowanemu, niezależnie od przynależności organizacyjnej, poglądów politycznych, religijnych, możliwości fizycznych, czy miejsca zamieszkania.

Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Pielgrzymia Odznaka Krajoznawcza „Śladami Jana Pawła II” (zwana dalej POK) została ustanowiona w 2005 r. i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki kwalifikowanej podczas wędrówek do miejsc związanych z osobą Karola Wojtyły (1920-2005), poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury i tradycji, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody.

 2. Ustanawia się osiem stopni POK w pięciu kategoriach, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna POK (bez stopni),

  • Mała POK w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,

  • Duża POK w stopniach: srebrnym i złotym,

  • Wielka POK,

  • POK „Za wytrwałość”.

 3. Ustanawia się Honorową POK, którą nadaje się na odrębnych zasadach.

 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana POK określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania POK i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. O POK może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni POK nie jest ograniczony.

 4. Wyższe stopnie POK można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.

 5. Miejscowości, miejsca i obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia POK, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet POK udokumentowanych miejscowości, miejsc i obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem POK i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. V. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

 8. POK „Za wytrwałość” może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub odznaki dużej. Odznakę „Za wytrwałość” można zdobyć po trzykrotnym spełnieniu wymagań na stopień mały złoty POK.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Podstawą przyznania POK jest zdobycie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby punktów oraz spełnienie warunków dodatkowych określonych niniejszym Regulaminem.

 2. Punkty na POK można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz autokarowych.

 3. POK zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z osobą Karola Wojtyły, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach, imprezach turystyczno-krajoznawczych oraz spotkaniach kultury chrześcijańskiej.

 4. Wymagane do zwiedzenia miejsca i obiekty podzielono na 3 grupy:

  1. Miejsca i miejscowości związane z patronem odznaki:

   • miejsca związane z życiem Karola Wojtyły – w tym miejsca upamiętnione pomnikiem lub tablicą,

   • miejsca odwiedzane przez Jana Pawła II podczas VIII pielgrzymek do Ojczyzny wg załączonego wykazu (załącznik nr 1),

   • miejscowości i miejsca odwiedzane przez Jana Pawła II poza granicami Polski.

  2. Obiekty związane z patronem odznaki:

   • sanktuaria – miejsca szczególnego kultu Jezusa Chrystusa, Matki Bożej lub świętych (należy podać przedmiot kultu),

   • zabytkowe kościoły – zabytkowe obiekty sakralne,

   • nowoczesne kościoły – obiekty sakralne wybudowane po II wojnie światowej (przy obiektach grupy II należy podać patrona),

   • kapliczki i krzyże przydrożne, których wybudowanie wiąże się ze szczególnym wydarzeniem (należy podać to wydarzenie i krótki opis obiektu),

   • muzea sakralne,

   • cuda natury – pomniki przyrody, jaskinie, kopalnie, wywierzyska itp.,

   • miejsca pamięci narodowej – pomniki, tablice pamiątkowe w miejscach wielkich zwycięstw, walk i bitew oraz straceń,

   • cmentarze – miejsca spoczynku zmarłych dowolnego wyznania.

  1. Inne obiekty:

   • pomniki Jana Pawła II – papieskie monumenty (pełne postacie i popiersia),

   • Dęby Papieskie – drzewa wyrosłe z nasion poświęconych przez Jana Pawła II podczas prywatnej audiencji 28 kwietnia 2004 r. wg wykazu (załącznik nr 3),

   • wystawy, parki, skwery, ulice, place i inne obiekty poświęcone Janowi Pawłowi II,

   • szkoły i inne obiekty im. Jana Pawła II,

   • obiekty sakralne innych wyznań: kościoły, kaplice i świątynie protestanckie (np. luterańskie, kalwińskie, anglikańskie, mennonickie), cerkwie i sobory (prawosławne i unickie), synagogi zw. bożnicami (judaistyczne), stupy i pagody (buddyjskie), meczety (muzułmańskie) i kienesy (karaimskie domy modlitwy).

 5. Zaliczane będą również miejscowości, miejsca oraz obiekty nieujęte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą Jana Pawła II.

 6. Poczynając od srebrnej POK dopuszcza się zaliczenie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji na dany stopień odznaki. Ograniczenie nie dotyczy Wielkiej POK oraz POK „Za wytrwałość”.

IV. ZADANIA DO WYKONANIA

Rodzaj miejsc i obiektów

Kategoria i stopień POK

Popularna

Mała

Duża

Wielka

Brązowa

Srebrna

Złota

Srebrna

Złota

I. Miejsca i miejscowości związane z patronem odznaki

Miejsca związane z życiem Karola Wojtyły

5

10

20

30

40

50

60

Miejsca odwiedzane przez Jana Pawła II podczas VIII pielgrzymek do Ojczyzny

5

10

15

20

25

30

35

Miejscowości i miejsca odwiedzane przez Jana Pawła II poza granicami Polski

2

3

4

5

II. Obiekty związane z patronem odznaki

Sanktuaria

2

3

4

5

8

12

15

Zabytkowe kościoły

3

5

10

15

20

25

30

Nowoczesne kościoły

2

5

8

10

12

15

20

Krzyże i kapliczki przydrożne

2

3

5

7

8

9

10

Muzea sakralne

1

2

3

4

5

6

8

Cuda natury

1

2

3

4

Miejsca pamięci narodowej

1

3

5

7

10

12

15

Cmentarze

1

2

3

4

5

6

7

III. Inne obiekty

Pomniki Jana Pawła II

3

7

10

15

20

25

30

Dęby Papieskie

2

3

5

10

20

25

30

Wystawy, parki, skwery, ulice, place i inne obiekty poświęcone Janowi Pawłowi II

2

3

5

10

15

20

25

Szkoły i inne obiekty im. Jana Pawła II

1

2

4

5

6

10

Obiekty sakralne innych wyznań

1

2

3

4

5

ŁĄCZNA LICZBA MIEJSC I OBIEKTÓW

30

60

100

150

200

250

300

 1. Miejscowości, miejsca i obiekty zaliczone na jeden stopień POK w danej kategorii nie będą zaliczane na wyższe stopnie odznaki. Nie wyklucza to jednak możliwości zaliczenia miejsc i obiektów, których turysta wcześniej nie zwiedzał w miejscowościach zaliczonych na niższe stopnie POK. Można natomiast dwukrotnie zaliczać daną miejscowość (nawet w toku zdobywania jednego stopnia POK), jeżeli związana jest z życiem Karola Wojtyły i była również odwiedzana przez Jana Pawła II podczas VIII pielgrzymek do Ojczyzny.

 2. Jedno miejsce lub obiekt można zaliczyć tylko raz w toku zdobywania danego stopnia POK. Turysta zdobywający odznakę sam określa, do której grupy wpisuje miejsce lub obiekt (np. zwiedzając bazylikę Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia NMP na Jasnej Górze w Częstochowie zalicza jako sanktuarium lub jako zabytkowy kościół). Powtórnie takie miejsce lub obiekt można zaliczyć przy zdobywaniu kolejnego stopnia POK, ale należy dokonać wpisu w innej grupie.

 3. Warunkiem dodatkowym zdobycia POK jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za przejścia piesze (licząc 1 punkt za 1 km) lub podczas wycieczek narciarskich, kolarskich i kajakowych. Punkty zaliczane będą wg regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej (do wyboru OTP, GOT, NON, GON, KOT, TOK). Nie będą natomiast zaliczane na POK dodatkowe punkty za zwiedzanie miejscowości i obiektów przewidziane ww. regulaminami.

 4. Normy wymagane do zdobycia poszczególnych stopni POK wg regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej przedstawia poniższa tabela:

Stopień POK

Wymagana
liczba punktów

Popularna

50

Mała brązowa

100

Mała srebrna

150

Mała złota

200

Duża srebrna

250

Duża złota

300

Wielka

400

 1. Osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zaliczyć tylko 50% normy wymaganej do zdobycia POK wg regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej.

 2. Nie będą zaliczane punkty uzyskane na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia POK, z wyjątkiem tras wzdłuż szlaków znakowanych biegnących na pewnych odcinkach wspólnie.

 3. Punkty uzyskane podczas zdobywania POK mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

V. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie POK jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, grupę wg tabeli regulaminowej, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu do obiektów. W przypadku pomników, obelisków i tablic należy podać krótki opis obiektu (w tym treść napisu), a w przypadku parków, skwerów, ulic i placów należy podać ich lokalizację.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione ogólnym opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).

 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o POK osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

VI. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania POK, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.

 2. Osoba zdobywająca odznakę, przedkładająca książeczkę-kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.

 3. Do książeczki-kroniki należy dołączyć wykaz zwiedzonych miejscowości, miejsc i obiektów, uwzględniający: nazwę obiektu, podział na grupy oraz datę zwiedzania. W przypadku weryfikacji wyższych stopni POK należy dołączyć wykaz załączony przy weryfikacji poprzednich stopni odznaki.

 4. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o Janie Pawle II oraz związanych z nim miejscach i obiektach, zawartych w książeczce-kronice odznaki.

 5. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej POK, uprawniającą do wykupienia i noszenia odpowiedniej odznaki.

 6. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 7. POK można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 8. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna POK.

 9. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz wychowania młodzieży Honorową POK z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 10. Honorową POK wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie POK odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania POK, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 2. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc i obiektów związanych z postacią Jana Pawła II.

 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej POK powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 4. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej POK wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 5. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin POK z dnia 16 października 2006 r.

 6. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.

 7. Osoby, które zaczęły zdobywać POK według Regulaminu z 16 października 2006 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni POK obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik nr 1
WYKAZ MIEJSOWOŚCI ODWIEDZONYCH PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO
PODCZAS VIII PIELGRZYMEK DO OJCZYZNY
ORAZ INNYCH MIEJSC I WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW

Załącznik nr 2
POMNIKI JANA PAWŁA II

Załącznik nr 3
DĘBY PAPIESKIE

Załącznik nr 4
SZKOŁY IM. JANA PAWŁA II

Regulamin Pielgrzymiej Odznaki Krajoznawczej „Śladami Jana Pawła II”
(obowiązujący w latach 2006-2020)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Monte Cassino 3 lok. 19, 01-121 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl
prezes Roman Henryk Orlicz
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Monte Cassino 3 lok. 19, 01-121 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl