Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Międzynarodowa Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2015 roku 250. rocznicy ustanowienia przez króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderu Świętego Stanisława i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 2. Celem odznaki jest przybliżenie turystom postaci Stanisława ze Szczepanowa (1030-1079) – biskupa krakowskiego, męczennika, świętego Kościoła katolickiego, patrona ładu moralnego i jednego z głównych patronów Polski oraz popularyzacja miejsc związanych z jego życiem i działalnością, a także z tradycją ustanowionego dla upamiętnienia św. Stanisława Orderu. Dodatkowym walorem odznaki ma być odnajdywanie, utrwalanie i dokumentowanie poświęconych św. Stanisławowi, a nieznanych szerzej miejsc.

 3. Międzynarodowa Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Świętego Stanisława BM” jest odznaką stałą, mającą cztery stopnie, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna,

  • Brązowa,

  • Srebrna,

  • Złota.

 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. O odznakę może ubiegać się każdy, kto ukończył 7 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony.

 4. Wyższy stopień odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.

 5. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet odznaki udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając miejsca związane z osobą św. Stanisława oraz historią i tradycją Orderu Świętego Stanisława, uczestnicząc w imprezach turystyczno-krajoznawczych oraz w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach.

 2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek autokarowych, krajoznawczych i turystyki powszechnej oraz w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.

 3. Podstawą przyznania odznaki jest zdobycie wymaganej liczby punktów. Kolejność i dobór zwiedzanych miejsc i obiektów oraz uczestnictwa w wydarzeniach jest dowolna.

Stopień odznaki

Wymagane

Wydarzenia

Obiekty

Punkty

Popularny

5

50

Brązowy

1

10

100

Srebrny

2

20

125

Złoty

3

30

150

 1. Zasady punktacji:

 2. A. Grupa I.

  • kaplica św. Stanisława Szczepanowskiego w bazylice św. Franciszka w Asyżu (prow. Perugia, reg. Umbria, Włochy) – miejsce kanonizacji św. Stanisława przez papieża Innocentego IV w dniu 8 września 1253 r. – 15 pkt.

  • kościół polski św. Stanisława BM (San Stanislao dei Polacchi) przy via delle Botteghe Oscure w Rzymie (Włochy) – najstarszy ośrodek duszpasterski poza granicami Polski, ustanowiony przez papieża Grzegorza XIII w 1578 r. – 15 pkt.

  • bazylika św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie (pow. brzeski, woj. małopolskie) – miejsce chrztu św. Stanisława oraz kaplica narodzenia św. Stanisława, ufundowana w miejscu, gdzie według tradycji urodził się św. Stanisław – 10 pkt.

  • sanktuarium św. Stanisława BM oraz Muzeum św. Stanisława w Piotrawinie (pow. opolski, woj. lubelskie) – miejsce wsławione cudem św. Stanisława – 10 pkt.

  • bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Krakowie (kościół „Na Skałce”) – legendarne sanktuarium męczeństwa św. Stanisława – 10 pkt.

  • konfesja św. Stanisława w bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu w Krakowie z trumną-relikwiarzem św. Stanisława – 10 pkt.

  • kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika oraz dwie kapliczki: „Pod dębami” i „Na wodzie” w Górecku Kościelnym (pow. biłgorajski, woj. lubelskie) – miejsce objawień św. Stanisława w 1648 r. – 10 pkt.

  • bazylika Świętego Krzyża w Warszawie – miejsce pierwszej kreacji kawalerów Orderu Świętego Stanisława w dniu 8 maja 1765 r. – 10 pkt.

 3. B. Grupa II.

  • inne miejsca związane z życiem i działalnością św. Stanisława BM za granicą – 8 pkt.

  • inne miejsca związane z życiem i działalnością św. Stanisława BM w Polsce – 7 pkt.

  • muzea i izby pamięci poświęcone św. Stanisławowi BM – 6 pkt.

  • udział w uroczystościach, konferencjach, sesjach, sympozjach, wykładach, odczytach, prelekcjach itp. poświęconych św. Stanisławowi i/lub Orderowi Św. Stanisława – 5 pkt.

  • kościoły pw. św. Stanisława BM – 4 pkt.

  • kaplice pw. św. Stanisława BM znajdujące się w kościołach innego wezwania – 3 pkt.

  • pomniki, posągi, obeliski, obrazy i tablice poświęcone św. Stanisławowi BM – 2 pkt.

  • inne obiekty (cmentarze, ulice, skwery itp.) noszące imię św. Stanisława BM – 1 pkt.

 1. Za udział w procesji św. Stanisława odbywającej się w Krakowie corocznie w niedzielę przypadającą w oktawie uroczystości św. Stanisława zdobywający odznakę otrzymuje jednorazowo 10 pkt. bonusowych. Punkty za udział w procesji można otrzymać ponownie, podczas zdobywania kolejnego stopnia odznaki.

 2. W przypadku grupy obiektów przysługuje punktacja jako jeden obiekt o najwyższej wartości punktowej.

 3. Na każdy stopień odznaki wymagane jest odwiedzenie co najmniej jednego obiektu z Grupy I., przy czym punkty uzyskane za zwiedzanie tych obiektów mogą stanowić nie więcej niż 50% ogółu punktów zebranych na poszczególne stopnie odznaki.

 4. Miejsca i obiekty oraz uczestnictwo w wydarzeniach zaliczone na jeden stopień odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie odznaki.

 5. Punkty uzyskane podczas zdobywania odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu do obiektów. W przypadku pomników, posągów, obelisków, obrazów i tablic należy podać krótki opis obiektu (w tym treść napisu), a w przypadku ulic, placów i skwerów należy podać ich lokalizację.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione ogólnym opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).

 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o odznakę osobiście oglądał i poznał miejsca i obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.

 2. Osoba zdobywająca odznakę, przedkładająca książeczkę-kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.

 3. Przed przedłożeniem książeczki-kroniki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych zawierające: datę wycieczki, miejscowość, lokalizację, rodzaj zwiedzanego obiektu lub wydarzenia, w którym brał udział zdobywający odznakę oraz punktację.

 4. W przypadku weryfikacji wyższych stopni odznaki należy dołączyć zestawienie spełnienia warunków regulaminowych załączone przy weryfikacji poprzednich stopni odznaki.

 5. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o św. Stanisławie oraz związanych z nim miejscach i obiektach, zawartych w książeczce-kronice odznaki.

 6. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 7. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 8. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 9. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna Międzynarodowej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika”.

 10. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz popularyzowania życia i działalności św. Stanisława lub tradycji Orderu Świętego Stanisława Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały nadać Honorową Międzynarodową Odznakę Krajoznawczą PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika” z pominięciem wymogów niniejszego Regulaminu.

 11. Honorową Międzynarodową Odznakę Krajoznawczą PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika” wręcza się wraz z okolicznościowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 2. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc i obiektów związanych z postacią św. Stanisława BM.

 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Międzynarodowej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 4. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Międzynarodowej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 5. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin odznaki uchwalony 27 kwietnia 2015 r., który wszedł w życie z dniem 8 maja 2015 r., w 250. rocznicę ustanowienia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderu Świętego Stanisława.

 6. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.

 7. Osoby, które zaczęły zdobywać odznakę według Regulaminu z 2015 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin i wzór graficzny Międzynarodowej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika” opracowali członkowie Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM: Roman Henryk Orlicz GCCStS – Wielki Radca KOŚSBM, Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st. oraz dr Norbert Wojtowicz GCCStS – Wielki Heraldyk KOŚSBM.

Wszelkich informacji o Odznace udziela Roman Henryk Orlicz, tel. (+48) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik nr 1
Wzór graficzny Międzynarodowej Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika”

Odznaka

Wygląd odznaki

Oznakę Międzynarodowej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika” stanowi jednostronny metalowy znaczek w kształcie owalnym o wymiarach 25,50 × 34,00 mm. W centrum owalu znajduje się postać św. Stanisława BM, w dolnej części przesłonięta wizerunkiem krzyża Orderu Świętego Stanisława. Na obwodzie napis „ŚLADAMI ŚW. STANISŁAWA BM”. Poniżej rysunku poziomy napis „PTTK”.

Odznaka wykonana jest w czterech wersjach kolorystycznych, odpowiednio:

Honorowa Międzynarodowa Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Świętego Stanisława Biskupa Męczennika” odpowiada wyglądem Odznace w stopniu złotym, z tym, że zamiast mocowania na śrubę posiada w górnej części zawieszenie do kółka i jest noszona na piersi na wstążce barwy ciemnozielonej z umieszczonym pośrodku pasem w kolorach czerwonym i białym – odpowiadających kolorystyce wstęgi Orderu Świętego Stanisława.

Regulamin MOK PTTK „Śladami Świętego Stanisława BM”
(obowiązujący w latach 2015-2020)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Monte Cassino 3 lok. 19, 01-121 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl
prezes Roman Henryk Orlicz
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Monte Cassino 3 lok. 19, 01-121 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl