Odznaka Instruktora Krajoznawstwa Regionu   Odznaka Instruktora Krajoznawstwa Polski   Odznaka Zasłużonego Instruktora KrajoznawstwaZatwierdzony Uchwałą nr 171/92 Prezydium ZG PTTK w dniu 13 XI 1992 r.

1.   Instruktor Krajoznawstwa jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

2.   Instruktor Krajoznawstwa PTTK jest inicjatorem działań krajoznawczych w Towarzystwie oraz społeczeństwie. Cele te realizuje poprzez działalność krajoznawczą w dziedzinie badawczej, publicystycznej, przede wszystkim wydawniczej, odczytowej i wystawienniczej, szkoleniowej, organizatorskiej dotyczącej imprez krajoznawczych, sympozjów, zlotów itp.

3.   Stopień instruktora krajoznawstwa może uzyskać członek PTTK, który czynnie uprawia krajoznawstwo, podejmuje samokształcenie umożliwiające mu rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności i pozwalające na popularyzowanie wiedzy krajoznawczej.

4.   Mianowanie instruktora krajoznawstwa jest stwierdzeniem wiedzy krajoznawczej instruktora i jego umiejętności popularyzacji krajoznawstwa.

5.   Uprawnienia instruktora krajoznawstwa są dwustopniowe:

·    Instruktor Krajoznawstwa Regionu,

·    Instruktor Krajoznawstwa Polski.

Ponadto przyznawany jest honorowy tytuł – Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa.

6.   Kandydat może byś mianowany na stopień:

Instruktora Krajoznawstwa Regionu, jeśli:

a.   ukończył 21 lat, ma wykształcenie przynajmniej średnie,

b.   wykazał się działalnością krajoznawczą w PTTK przynajmniej przez okres 4 lat,

c.   wykazał się dobrą znajomością walorów krajoznawczych własnego regionu i ogólną kraju,

d.   wykazał się umiejętnością posługiwania się podstawową literaturą turystyczną i krajoznawczą oraz mapami turystycznymi.

Instruktora Krajoznawstwa Polski, jeśli:

a.   posiada stopień Instruktora Krajoznawstwa Regionu przez okres co najmniej 5 lat,

b.   wykazał się znaczącą działalnością krajoznawczą w PTTK i dobrą znajomością walorów krajoznawczych Polski,

c.   wykazał się czynna współpracą przy organizacji lub samodzielną organizacją przynajmniej 2 imprez krajoznawczych (regionalnych, bądź ogólnopolskich)

d.   wykazał się działalnością publicystyczną, odczytową lub wystawienniczą na tematy krajoznawcze.

Kandydat do honorowego tytułu „Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa” winien:

a.   posiadać stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski przez okres przynajmniej 8 lat,

b.   posiadać szczególne, znane w środowisku osiągnięcia oraz zasługi dla pomnażania dorobku i rozwoju krajoznawstwa.

7.   Instruktorów Krajoznawstwa PTTK mianuje Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na wniosek Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa lub z własnej inicjatywy.

8.   Prawo do mianowania instruktorów krajoznawstwa regionu Komisja Krajoznawcza ZG PTTK może przekazać Regionalnemu Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa powołanemu w myśl art. 51 Statutu PTTK.

9.   Wnioski o mianowanie instruktorów wszystkich stopni mogą zgłaszać do odpowiednich kolegiów komisje i zarządy wszystkich szczebli organizacyjnych PTTK według formalnego wniosku zatwierdzonego przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK. (pobierz w formacie PDF)

10. Instruktorzy Krajoznawstwa maja prawo:

a.   do noszenia ustalonej odznaki właściwego stopnia,

b.   prowadzenia zajęć w zakresie krajoznawstwa na szkoleniach i imprezach,

c.   udziału w zlotach i innych spotkaniach instruktorów krajoznawstwa.

11. Instruktor Krajoznawstwa winien:

a.   systematycznie poszerzać swą wiedzę krajoznawczą,

b.   współpracować z jednym z ogniw organizacyjnych PTTK i prowadzić tam działalność krajoznawczą,

c.   brać udział w imprezach krajoznawczych swojego regionu, a także w imprezach ogólnopolskich,

d.   czynnie uczestniczyć w pracach odpowiednich komisji krajoznawczych,

e.   uczestniczyć w pracach Klubu Instruktorów Krajoznawstwa lub Kolegium Instruktorów.

12. Ewidencję Instruktorów Krajoznawstwa prowadzi Komisja Krajoznawcza ZG PTTK.

13. Skreślenie Instruktora Krajoznawstwa z ewidencji następuje w przypadku:

a.   utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,

b.   wykluczenia z PTTK,

c.   nie wypełniania zasad wynikających z regulaminu instruktora krajoznawstwa,

d.   własnej rezygnacji,

e.   wystąpienia z PTTK.

14. Skreślenia z ewidencji Instruktorów Krajoznawstwa PTTK dokonuje Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na wniosek Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa właściwego szczebla lub z własnej inicjatywy. Odwołanie tej decyzji można skierować do Sądu Koleżeńskiego ZG PTTK w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania informacji.

15. Interpretacja Regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, jednocześnie traci moc regulamin zatwierdzony Uchwałą Prezydium ZG PTTK Nr 62/87 z 28.08.1987 r.

Prezydium ZG PTTK


Ustalenia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
w sprawie aktualizacji stanu kadry instruktorów krajoznawstwa

1.   Zgodnie z pkt. 11 regulaminu IK centralny rejestr instruktorów krajoznawstwa powinien być prowadzony w Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
Dodatkowo powinny być prowadzone wykazy terenowe:

·    w RKIK – tam, gdzie nadaje się stopień IKR,

·    w RPK lub ROP – które współpracują z IK,

·    w macierzystych Oddziałach PTTK.

2.   Numerację legitymacji instruktorów krajoznawstwa należy prowadzić według jednolitego systemu w całym kraju. Kolejny numer legitymacji nadaje KK ZG PTTK. Raz nadany numer uprawnienia pozostaje na stałe, a jest zapisany w legitymacji wg poniższego wzoru:

·    nr/Z – zasłużony instruktor krajoznawstwa,

·    nr/P – instruktor krajoznawstwa Polski,

·    nr/R – instruktor krajoznawstwa regionu.

3.   Przedłużanie ważności legitymacji instruktorów krajoznawstwa należy prowadzić według następujących zasad:

·    dla IKR – na 2 lata,

·    dla IKP – na 4 lata.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przewiduje, że instruktor krajoznawstwa Polski powinien raz w kadencji przekazywać informacje o swojej działalności do KK ZG PTTK, wypełniając kwestionariusz przesłany na jego adres.

·    dla ZIK – tytuł honorowy nadany na stałe.

Przedłużania legitymacji dokonuje macierzysty Oddział PTTK lub to Kolegium IK, które nadało dany stopień instruktorski.

W legitymację wstawić należy pieczęć okrągłą, daty ważności wraz z podpisem prolongującego.

Wniosek o skreślenie z ewidencji Instruktora Krajoznawstwa Regionu lub Polski zgodnie z § 12 i 13 Regulaminu Instruktora Krajoznawstwa PTTK może składać do KK ZG PTTK: Zarząd Oddziału, Regionalne lub Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.

Przyjęto na zebraniu Komisji w Rzeszowie 25 listopada 1995 r.