Na bogactwo historii Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ma wpływ zarówno 130 lat jego działania, jak i wydarzenia zachodzące w tym czasie na świecie. Niezaprzeczalnie czołowe miejsce zajmuje tu krajoznawstwo – dziedzina w wyjątkowy sposób popularyzująca i wzmacniająca znajomość ziem polskich. Ma to szczególną wagę i dziś – po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która stanowi wielkie bogactwo kulturowe.

APEL KOMISJI KRAJOZNAWCZEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK
w 50 rocznicę jej działalności

W roku 2006 przypada 100-lecie powołania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Geneza jego powstania wiązała się ściśle z troską o zachowanie tożsamości narodowej. Całe Towarzystwo już teraz przygotowuje się do tego jubileuszu. Natomiast w 2004 r. obchodzimy inną rocznicę – to 50 lat działalności Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Nieprzypadkowo powstała ona pomiędzy zjednoczeniem się Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego a jubileuszem 50-lecia PTK, gdyż krajoznawstwo jest nierozerwalnym elementem każdej dyscypliny turystycznej. Komisja Krajoznawcza, eksponująca elementy poznawcze w turystyce, funkcjonuje obecnie pół wieku, mając na swym koncie wiele osiągnięć – począwszy od zwykłej, bieżącej popularyzacji piękna polskiej ziemi po Kongresy Krajoznawcze. Jubileuszowy rok Komisja uczci różnymi przedsięwzięciami. Specjalne wydawnictwo przypomni największe wydarzenia i związanych z nimi ludzi. Konkurs na łamach internetu ma spopularyzować historię krajoznawstwa i pozyskać nowych jego sympatyków. Jesienna Ogólnopolska Sesja Krajoznawcza podsumuje ten okres działalności.

Z ruchem krajoznawczym związanych było i jest wielu wspaniałych ludzi. Część z nich na trwałe zapisała się swoimi rozległymi i ważnymi osiągnięciami w dziejach nie tylko naszego Towarzystwa, ale i całej Polski. Mimo to ich nazwiska znane są tylko nielicznym. Z okazji „złotej” rocznicy pragniemy uhonorować najbardziej zasłużonych krajoznawców wszystkich szczebli specjalnym „Jubileuszowym Certyfikatem Krajoznawcy”.

Zwracamy się z apelem do Prezesów Oddziałów i Przewodniczących Regionalnych Komisji Krajoznawczych o wytypowanie osób najbardziej zasługujących na tego typu wyróżnienie. Zależy nam zarówno na działaczach różnych szczebli, jak i ludziach, którzy indywidualnie prowadzą – czasem w niekonwencjonalny sposób – popularyzację krajoznawstwa w swoim regionie. Zgłoszenia ich wraz z pełnym uzasadnieniem prosimy przekazywać na adres naszej Komisji.

Prosimy przy tej okazji o zorganizowanie okolicznościowych spotkań, które będą okazją do przypomnienia krajoznawczego dorobku Oddziału i wybitnych krajoznawców a także inspiracją do dalszego, bardzo ważnego w nadchodzących czasach, krzewienia idei krajoznawstwa, regionalizmu, szukania wiedzy o swej Ojczyźnie i Ojcowiźnie.

Mamy nadzieję, że pozwoli to też na stworzenie rejestru krajoznawców Polski, który może pomóc w działaniach związanych ze zbliżającym się 100-leciem zorganizowanego krajoznawstwa w Polsce.

Przewodniczący
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
Krzysztof R. Mazurski