Rozpoczęła sę niezwykle ważna debata o przyszłości naszego Towarzystwa. Nadszedł czas rozliczeń z dotychczsowej działalności, wybraliśmy nowe władze Koła. Dyskutowaliśmy nad modelem naszego działania orzaz jego obecną i perspektywiczną efektywnością.

Szczególnym wydarzeniem w życiu naszego Towrzystwa były obchody 130 lecia powstania i działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i PTTK. W ramach obchodów konsekwentnie propagowaliśmy Górską Odznakę Turystyczną (GOT). Rozpoczeliśmy też przygotowania do obchodów w 2006 roku 100 lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Siła naszego Towrzystwa zależy od tego na ile jesteśmy ważni dla naszych członków, polskiej turystyki i krajoznawstwa, od właściwej oceny naszej rzeczywistej pozycji, szans i zagrożeń będzie zależało bardzo dużo.

W dniu 13 grudnia 2004 r. Odbył się X Walny Zjazd Oddziału Wolskiego PTTK. Delegatami na Zjazd Oddziału było pięciu członków Koła PTTK nr 24 „MSW”: kol. kol.: Norbert Adamiec, Łukasz Chojnowski, Roman Henryk Orlicz, Paweł Piotr Skibiński oraz Łukasz Tomasz Wolan.

Podczas wyborów, do władz Oddziału, zgłoszono wszystkich delegatów z naszego Koła. Na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Do pięcioosobowego Zarządu Oddziału wybrano trzech naszych przedstawicieli. Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władz odbyły się po zakończeniu wyborów w dniu obrad Zjazdu. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Kol. Roman Henryk Orlicz – prezes
2. Kol. Łukasz Tomasz Wolan – v-ce prezes
3. Kol. Łukasz Janusz Chojnowski – sekretarz
4. Kol. Eugeniusz Jaskuła – skarbnik (Koło PTTK nr 25)
5. Kol. Tadeusz Ostaszewski – członek (Koło PTTK nr 25; dotychczasowy prezes Oddziału Wolskiego PTTK)

Kolejni członkowie naszego Koła zostali wybrani do pozostałych władz Oddziału Wolskiego PTTK. Kol. Paweł Piotr Skibiński został wybrany na funkcję prezesa Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a kol. Norbert Adamiec na funkcję sekretarza Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

Delegatem na Regionalną Konferencję Oddziałów wybrano kol. Krzysztofa Głażewskiego (Warszawski Klub Górski PTTK im. prof. Walerego Goetla).

Podczas obrad dyskutowaliśmy o przyszłości Towarzystwa i Oddziału. Kol. Tadeusz Ostaszewski – ustępujący prezes Zarządu Oddziału – przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres ostatniej kadencji, zapoznał delegatów z naszymi osięgnięciami i porażkami. Swoje sprawozdania przedstawiła również Oddziałowa Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński Oddziału. Mówiliśmy o naszych dokonaniach oraz o tym czego nie udało się zrealizować. Zjazd zatwierdził zmiany w Statucie Oddziału Wolskiego PTTK.