ZNIŻKI ORGANIZACYJNE

Opracowane na podstawie: Załącznika do Uchwały nr 37/XII/91 Zarządu Głównego PTTK z 5.10.1991 roku w sprawie udzielania zniżek organizacyjnych za usługi noclegowe i usługi ogólnodostępnych wypożyczalni sprzętu turystycznego PTTK.
(tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wynikających z Uchwały nr 85/XIII/95 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 grudnia 1995 roku) oraz: Zarządzenia nr 5/95 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 12.12.1995 roku zmieniającego zarządzenie nr 20/91 SG ZG PTTK z dnia 14.10.1991 roku w tej samej sprawie.

Zasady udzielania zniżek organizacyjnych PTTK

§ 1

Zniżki organizacyjne przysługują członkom PTTK. Prezydium ZG PTTK może wprowadzić w drodze porozumienia na zasadach wzajemności, udzielanie zniżek organizacyjnych PTTK członkom organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 2

1.      Podstawowe zniżki organizacyjne PTTK w wysokości 20% z tytułu członkostwa w PTTK dotyczą cen usług noclegowych w schroniskach PTTK i w ogólnodostępnych wypożyczalniach sprzętu turystycznego PTTK. Przez schroniska PTTK rozumie się obiekty określone Uchwałą 100/97 z 14.02.1997 r. w sprawie prowadzenia schronisk PTTK wraz z późniejszymi zmianami.

2.      Prezydium ZG PTTK może wprowadzić dodatkowe zniżki za usługi noclegowe w innych obiektach niż schroniska PTTK, ustalając zarazem maksymalną wysokość zniżki i zasady ich udzielania.

§ 3

1.      Zniżki organizacyjne przysługują tylko osobom fizycznym.

2.      W przypadku gdy jednej osobie przysługują zniżki z różnych tytułów, nie podlegają one sumowaniu.

3.      Nie podlegają też sumowaniu ze zniżkami organizacyjnymi, zniżki handlowe uzyskiwane przez członka PTTK z tytułu posiadania „Karty Rabatowej PTTK”.

§ 4

1.      Podstawowa zniżka organizacyjna w schroniskach PTTK z tytułu członkostwa w PTTK w wysokości 20% przysługuje po opłaceniu rocznej składki członka PTTK i otrzymaniu „Karty Rabatowej PTTK”.

2.      Zniżki w wysokości 30% przysługują w schroniskach PTTK, członkom PTTK:

-        odznaczonym Srebrną Honorową Odznaką PTTK,

-        odznaczonym Srebrną Odznaką „Zasłużony Pracownik PTTK” – po 25 letniej przynależności do PTTK,

-        posiadającym uprawnienia PTTK: instruktorów, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy,

-        opiekunów SKKT PTTK.

3.      Zniżki w wysokości 50% przysługują w schroniskach PTTK członkom PTTK:

-        odznaczonym Złotą Honorową Odznaką PTTK,

-        odznaczonym Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik PTTK”

4.      Zniżki w wysokości 80% przysługują w schroniskach PTTK Członkom Honorowym PTTK.

5.      Zniżki organizacyjne o których mowa w § 4 ust. 1-4 dotyczą:

1)     w schroniskach PTTK (obiekty określone w uchwale Prezydium ZG PTTK nr 100/97 z 14.02.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) – noclegu 1 osoby

2)     na kempingach przy schroniskach (o których mowa w pkt. 1): opłaty za samochód, przyczepę kempingową lub namiot – opłaty pobytowej za 1 osobę

3)     na polach namiotowych przy schroniskach (o których mowa w pkt. 1): opłaty za namiot, postawienie namiotu – opłaty pobytowej za 1 osobę.

6.      Zniżki nie mogą obejmować w jednym schronisku, kempingu, polu namiotowym okresu przekraczającego kolejnych 7 dni.

§ 5

Zniżki udziela się na podstawie ważnej imiennej „Karty Rabatowej PTTK” oraz legitymacji dokumentującej dodatkowe uprawnienia do zniżek:

-       członkowie Honorowi PTTK – legitymacja nadania godności Członka Honorowego PTTK,

-       członkowie odznaczeni odznakami honorowymi PTTK oraz „Zasłużony Pracownik PTTK” – legitymacji odznaczenia,

-       członkowie PTTK o 25-letnim stażu w Towarzystwie – legitymacji odznaki „25 lat w PTTK”,

-       członkowie posiadający uprawnienia PTTK: instruktorów, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy – legitymacji uprawnienia,

-       opiekunów SKKT-PTTK – wpisem do legitymacji członka PTTK.

§ 6

Wymóg posiadania opłaconej rocznej składki członka PTTK konieczny do otrzymania „Karty Rabatowej PTTK”, na podstawie której udzielane są zniżki organizacyjne PTTK nie dotyczy Członków Honorowych oraz dzieci i młodzieży z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych zwolnionych z tych opłat na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały ZG PTTK nr 1/XIV/97 z 18.10.1997 r.

§ 7

Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Prezydium ZG PTTK.