STATUT
ODDZIAŁU WOLSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
W WARSZAWIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.      Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział Wolski PTTK w Warszawie, zwany dalej Oddziałem jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i powstał zgodnie z art. 48 Statutu PTTK.

2.      Oddział może w swej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym, przyjąć imię osoby zasłużonej dla Polski, regionu, turystyki i krajoznawstwa lub nazwą związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego.

§ 2

1.      Terenem działalności Oddziału PTTK są dzielnice Wola i Bemowo m. st. Warszawy.

2.      Siedzibą władz Oddziału jest Warszawa.

§ 3

Oddział posiada osobowość prawną.

§ 4

1.      Oddział może używać własnego sztandaru, odznaki organizacyjnej i pieczęci PTTK zgodnie z przepisami art. 5 Statutu PTTK.

2.      Sztandar Oddziału ma wymiary 1 x 1 m. Na jednej stronie sztandaru znajdują się trzy poziome pasy jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i czerwonej z odznaką organizacyjną PTTK pośrodku o średnicy 60 cm. Na drugiej stronie sztandaru znajduje się popiersie gen. Józefa Sowińskiego.

§ 5

1.      Oddział realizuje cele PTTK określone Art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy środków określonych w Art. 9 Statutu PTTK.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1.      Zasady nabywania członkostwa w PTTK, jego utrata oraz prawa i obowiązki członków PTTK uregulowane są w rozdziale III Statutu.

2.      Wszystkie przepisy rozdziału III Statutu PTTK stosuje się odpowiednio do członków Oddziału.

§ 7

Członek zwyczajny PTTK składa deklarację i jest przyjmowany w poczet członków PTTK.

§ 8

Członek PTTK ma prawo przenoszenia się do innego Oddziału PTTK z zachowaniem ciągłości przynależności.

§ 9

1.      Członek zwyczajny może realizować swoje uprawnienia członkowskie określone w art. 13 Statutu PTTK, w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK, z wyjątkiem uprawnień określonych w art. 13 ust l pkt. 1 w odniesieniu do Władz Oddziału.

2.      Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

Rozdział III
WŁADZE ODDZIAŁU

§ 10

Władzami Oddziału są:

1.      Zjazd Oddziału

2.      Zarząd Oddziału.

3.      Oddziałowa Komisja Rewizyjna.

4.      Oddziałowy Sąd Koleżeński.

§ 11

1.      Władze Oddziału, o których mowa w § 10 ust. 2-4 pochodzą z wyboru.

2.      Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w § 10 ust. 2-4.

3.      Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK, lub mającej znamienną kolizję interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

4.      Wybory do Władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.

5.      Wybory są ważne, jeśli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

6.      Ordynację wyborczą określającą zasady wyborów delegatów na Zjazd Oddziału uchwala Zarząd Oddziału, a zasady wyboru członków Władz Oddziału i ich liczbę uchwala Zjazd Oddziału.

7.      Uchwały Władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli Statut Oddziału nie stanowi inaczej.

§ 12

Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna, Oddziałowy Sąd Koleżeński mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyborów. Przy kooptowaniu członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.

§ 13

Kadencja Władz Oddziału trwa 4 lata i może być skrócona do 2 lat uchwałą Zjazdu Oddziału.

§ 14

Zjazd Oddziału jest najwyższą Władzą Oddziału i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 15

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:

1.      Uchwalanie Statutu Oddziału i dokonywanie zmian w Statucie.

2.      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

3.      Udzielanie na wniosek Oddziałowi Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom Zarządu pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie udzielenie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz w najbliższej kadencji.

4.      Wybór członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów.

5.      Rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków Oddziału.

6.      Uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów.

7.      Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Oddziału z innym Oddziałem.

8.      Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

9.      W przypadku uchwały o rozwiązaniu Oddziału, powołanie komisji likwidacyjnej Oddziału, likwidatora Oddziału i ustalenie sposobów pokrycia kosztów likwidacji Oddziału.

10. Podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału.

§ 16

W Zjeździe Oddziału udział biorą:

1.      Z głosem decydującym:

1)     w przypadku Oddziału bez kół i klubów – członkowie Oddziału;

2)     w przypadku Oddziału liczącego co najmniej dwa koła lub kluby – delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów wg zasad ustalonych przez Zarząd Główny i ordynacją wyborczą uchwaloną zgodnie z § 11 pkt. 6.

3)     w przypadku Oddziału, w którym działają koła i kluby, a liczącym łącznie do 200 członków, zarząd oddziału może uchwalić uczestnictwo w Zjeździe Oddziału wszystkich swoich członków (bez wybierania delegatów z kół i klubów).

2.      Z głosem doradczym: członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący komisji i zespołów Zarządu Oddziału oraz inne zaproszone osoby.

§ 17

1.      Zjazd Oddziału odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą Zjazdu kadencja Władz Oddziału została skrócona do dwóch lat.

2.      O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.

3.      Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Oddziału.

§ 18

1.      Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie Zarządu Głównego PTTK, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, 1/3 członków Oddziału lub 1/3 kół i klubów.

2.      Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania.

3.      Nadzwyczajny Zjazd Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

4.      W Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd zwyczajny, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według ordynacji wyborczej obowiązującej na ostatnim zwyczajnym zjeździe Oddziału.

§ 19

1.      Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału i odpowiada za swą działalność przed Zjazdem Oddziału i władzami naczelnymi PTTK.

2.      W skład Zarządu wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

3.      Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4.      Ponadto w skład zarządu Oddziału może wchodzić urzędujący członek Zarządu Oddziału powołany przez Zarząd Oddziału, jeżeli nie został on wybrany przez Zjazd Oddziału.

5.      Posiedzenia zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

6.      Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału i jego Prezydium określa Regulamin Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Oddziału na podstawie Regulaminu Wzorcowego Zarządu Oddziału, uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.

§ 20

1.      Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona prezydium w składzie 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i urzędującego członka zarządu, jeżeli został on powołany.

2.      Prezydium kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału.

3.      Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dziesięć razy w roku.

§ 21

Zarząd Oddziału:

1.      wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK;

2.      organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków oraz osób nie zrzeszonych w PTTK;

3.      reprezentuje Oddział na terenie swojego działania;

4.      powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;

5.      zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdania z jego wykonania; zatwierdza roczne sprawozdania finansowe;

6.      tworzy własne jednostki gospodarcze i reprezentuje Oddział w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;

7.      podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Oddziału do jednostek regionalnych, o których mowa w art. 53 ust. 1 Statutu PTTK;

8.      składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału;

9.      powołuje i odwołuje urzędującego członka Zarządu Oddziału, kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;

10. ustanawia regionalne i oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze;

11. prowadzi szkolenie członków w zakresie podstawowym i ogólnym;

12. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK;

13. współpracuje z zarządami innych oddziałów PTTK;

14. Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału lub jego prezydium z wystąpieniami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowuje się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia.

§ 22

1.      Zarząd Oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań.

2.      Funkcje komisji, rady i zespołu Zarząd Oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.

3.      Przewodniczący komisji rad i zespołów mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

4.      Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez Zarząd Oddziału, należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań Oddziału w dziedzinie przez nie reprezentowanej, a w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Oddziału; koordynowanie działalności klubów. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału.

§ 23

1.      Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Zjazd Oddziału, zaś w Oddziale prowadzącym działalność gospodarczą z co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2.      Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§ 24

1.      Oddziałowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału.

2.      Oddziałowa Komisja Rewizyjna w szczególności:

1)     kontroluje działalność Zarządu Oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem Oddziału, Statutem PTTK, uchwałami Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK, zasadami gospodarności i rzetelności;

2)     określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół i klubów;

3)     kontroluje gospodarowanie i nadzór Zarządu Oddziału nad majątkiem zarządzanym bezpośrednio przez Oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych;

4)     przedstawia Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych – wnioski personalne;

5)     przedstawia Zarządowi Oddziału swą opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania;

6)     składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie ze swej działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Oddziału pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

§ 25

Prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 26

1.      Oddziałowa Komisja Rewizyjna oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

2.      Oddziałowa Komisja Rewizyjna podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

§ 27

1.      Oddziałowy Sąd Koleżeński składa się z co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2.      Oddziałowy Sąd Koleżeński wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§ 28

Do kompetencji Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego należy:

1.      Orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków Oddziału, w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania;

2.      Rozpatrywanie w granicach określonych w ust. 1 spraw podlegających właściwości sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK a przekazanych do rozpatrzenia przez Prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK;

3.      Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi Oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

§ 29

1.      Oddziałowy Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary organizacyjne:

1)     upomnienie;

2)     naganę;

3)     zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat;

4)     wykluczenie z PTTK.

2.      Oddziałowy Sąd Koleżeński może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.

3.      Oddziałowy Sąd Koleżeński może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:

1)     pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK;

2)     pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.

4.      Osoba wykluczona z PTTK nie może ponownie ubiegać się o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

5.      Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

1)     kary określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) – po upływie jednego roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu;

2)     kara określona w ust. 1 pkt. 3) – po upływie trzech lat od zawieszenia;

3)     kara określona w ust. 1 pkt. 4) – po upływie 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu;

4)     kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o ukaraniu.

§ 30

1.      Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie miesiąca od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.

2.      Oddziałowy Sąd Koleżeński prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

§ 31

Oddziałowy Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

§ 32

Prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

Rozdział IV
KOŁA I KLUBY PTTK

§ 33

1.      Jednostkami organizacyjnymi Oddziału są koła i kluby.

2.      Zarządy kół i klubów mogą przyjmować członków bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działają.

§ 34

1.      Koło może być powołane uchwała Zarządu Oddziału, jeżeli pisemna deklarację o chęci jego utworzenia zgłosi co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2.      Koła zrzeszają członków zwyczajnych Oddziału opłacających w nich składkę członkowską PTTK.

3.      Zadaniem koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej.

§ 35

1.      Klub może być powołany uchwałą Zarządu Oddziału jeżeli pisemną zgodę na jego powołanie zgłosi co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2.      Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.

3.      Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku.

§ 36

1.      Przewodnicy PTTK zrzeszają się w kołach i klubach PTTK.

2.      Klub przewodników PTTK za zgodą Zarządu Oddziału PTTK może używać tradycyjnej nazwy „Koło Przewodników PTTK”.

§ 37

1.      Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich, dotacji i darowizn otrzymanych za pośrednictwem Zarządu Oddziału.

2.      Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu, uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.

3.      Koła i kluby mogą prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału.

§ 38

Kluby mogą za zgodą Zarządu Oddziału uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie działania.

§ 39

Szczegółowe zasady działania kół i klubów określają ich regulaminy uchwalone przez Zarząd Oddziału na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.

§ 40

1.      Władzami koła lub klubu są:

1)     Walne Zebranie Koła lub Klubu;

2)     Zarząd Koła lub Klubu;

3)     Komisja Rewizyjna Koła lub Klubu.

2.      Kadencja władz koła lub klubu trwa 1-4 lat w zależności od szczegółowych postanowień regulaminu koła lub klubu.

§ 41

1.      Do kompetencji Walnego Zebrania Koła lub Klubu należy:

1)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;

2)     rozpatrywanie wniosków członków;

3)     udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu, bezwzględną większością głosów, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła lub Klubu pełniącym te funkcje w upływającej kadencji.
Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Koła lub Klubu wyłącza ich z kandydowania do władz najbliższej kadencji.

4)     wybór zarządu i komisji rewizyjnej.

2.      Walne Zebranie Koła lub Klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania co najmniej 7 dni przed terminem.

3.      Walne Zebranie Koła lub Klubu jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków. W uzasadnionych przypadkach na odstępstwa od tej zasady musi wyrazić zgodę Zarząd Oddziału określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg prawomocności zebrania koła lub klubu.

§ 42

Uchwały Walnego Zebrania Koła lub Klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału lub jego Prezydium jeżeli zostało wybrane w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK oraz władz Oddziału

§ 43

1.      Zarząd Koła lub Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:

1)     zaniechania działalności;

2)     rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału;

3)     naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;

4)     działanie na szkodę PTTK.

2.      Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Koła lub Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej koła lub klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

3.      W przypadku zawieszenia Zarządu Koła lub Klubu, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Koła lub Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Koła lub Klubu celem wyboru nowego zarządu.

§ 44

Rozwiązanie koła lub klubu uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:

1)     zaniechania działalności;

2)     spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem koła lub klubu przez okres co najmniej 1 roku;

3)     wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Koła lub Klubu.

Rozdział V
PRZYNALEŻNOŚĆ I STOSUNEK ODDZIAŁU PTTK
DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

§ 45

Oddział jako terenowa jednostka organizacyjna PTTK powstaje za zgodą Prezydium Zarządu Głównego i działa na podstawie swego Statutu uchwalonego przez Zjazd Oddziału. Statut Oddziału opiera się na statucie wzorcowym uchwalonym przez Zarząd Główny PTTK i podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego przed złożeniem do właściwego terytorialnie sądu rejonowego wniosku o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

§ 46

1.      Oddział obowiązuje Statut PTTK, uchwały Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.

2.      Oddział podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności Oddziału z:

1)     przepisami prawa, Statutu PTTK i Statutu Oddziału;

2)     uchwałami Walnego Zjazdu PTTK; Zjazdu Oddziału oraz władz naczelnych PTTK i Oddziału;

3)     zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny PTTK.

3.      Oddział składa Zarządowi Głównemu PTTK sprawozdania ze swojej działalności rocznej i za okres kadencji.

§ 47

Spory o roszczenie majątkowe pomiędzy Oddziałem a PTTK oraz pomiędzy oddziałami PTTK podlegają orzecznictwu Głównego Sądu Koleżeńskiego, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny.

§ 48

Oddział przekazuje do Zarządu Głównego PTTK składki na zasadach uchwalonych przez Zarząd Główny.

§ 49

1.      Uchwały Zjazdu i Zarządu Oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału lub uchwałami władz naczelnych PTTK.

2.      Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku:

1)     zaniechania działalności;

2)     rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału;

3)     naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;

4)     działania na szkodę PTTK.

3.      Uchwała Prezydium Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

4.      Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Oddziału Prezydium Zarządu Głównego powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału, którego zadaniem jest:

1)     usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie;

2)     zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału celem wykonania wyboru nowego Zarządu Oddziału lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

5.      Od uchwał Prezydium Zarządu Głównego określonych w ust. 1-4 Zarządowi Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od zawiadomieniu o uchwale.

§ 50

1.      Przynależność Oddziału do PTTK ustaje na skutek rozwiązania Oddziału.

2.      Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3.      Oddział może być rozwiązany na wniosek Prezydium zarządu Głównego PTTK złożony do organu nadzorującego w przypadku:

1)     zmniejszania się stanu liczebnego poniżej 50 członków przez okres dłuższy niż jeden rok;

2)     zaniechania przez Oddział działalności lub gdy nie posiada on wymaganych Statutem PTTK władz i brak jest warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i Statutem.

3)     jeżeli działalność Oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa lub postanowień Statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i Statutem.

4.      W przypadku rozwiązania się Oddziału na podstawie uchwały Zjazdu Oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą Zjazdu Oddziału.

5.      W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, o którym mowa w ust. 2, likwidatorem oddziału staje się Tymczasowy Zarząd Oddziału lub likwidator powołany przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

6.      Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Oddziału.

7.      Oddział traci osobowość prawną z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego terytorialnie sądu rejonowego o wykreśleniu Oddziału z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców na skutek przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

§ 51

1.      Oddział może na podstawie uchwały swojego zarządu połączyć się z innym oddziałem PTTK. Zasady obowiązujące przy połączeniu się oddziałów uchwala Zarząd Główny PTTK.

2.      Oddział PTTK wraz z innymi oddziałami z terenu województwa może tworzyć jednostki regionalne, programowe i środowiskowe w celu realizacji zadań określonych w § 53 ust. 2 Statutu PTTK oraz regulaminach tych jednostek.

Rozdział VI
MAJĄTEK ODDZIAŁU

§ 52

1.     Majątek Oddziału powstaje z:

1)     wpisowego i składek członkowskich;

2)     dochodów z własnej działalności;

3)     dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego;

4)     ofiarności publicznej;

5)     darowizn, spadków i zapisów;

6)     innych źródeł.

2.     Przedmiotem praw majątkowych Oddziału są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.

§ 53

1.      Mieniem Oddziału jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Oddziałowi.

2.      Mienie PTTK znajdujące się w posiadaniu Oddziału w dniu nabycia osobowości prawnej staje się z tym dniem mieniem tego Oddziału.

3.      W przypadku rozwiązania Oddziału jego mienie staje się mieniem PTTK, w stosunku do którego, w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.

4.      W przypadku łączenia się oddziałów w jeden oddział mienie tych oddziałów staje się mieniem Oddziału powstałego z połączenia.

5.      Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia Oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie koła lub klubu.

§ 54

Zbycie mienia nieruchomego będącego własnością Oddziału lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym wymaga powiadomienia Zarządu Głównego, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej, przysługuje prawo pierwokupu. Termin do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi trzy miesiące od dnia powiadomienia Zarządu Głównego.

§ 55

Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

§ 56

Oddział może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z uchwałami Zarządu Oddziału, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§ 57

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz dla udzielenia pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród grona obejmującego prezesa, wiceprezesów, skarbnika lub innych umocowanych przez zarząd jego członków.

§ 58

1.      Mienie kół i klubów jest mieniem Oddziału i w przypadku ich rozwiązania przechodzi na rzecz Oddziału.

2.      W przypadku wydzielenia się kół lub klubów w samodzielny Oddział, ich mienie zostaje im przekazane przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński.

Rozdział VII
ZMIANY STATUTU, PRZEPISY KOŃCOWE

§ 59

Uchwały w sprawie zmiany statutu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 60

1.      Niniejszy Statut Oddziału został uchwalony przez Zjazd Oddziału Wolskiego PTTK w dniu 13.12.2004 r. w oparciu o Statut Wzorcowy Oddziału uchwalony przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 70/XV/2002 z 12.10.2002 r. i wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o wpisaniu do Rejestru.

2.      W sprawach nie unormowanych Statutem Oddziału mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz Statutu PTTK.

3.      Uchyla się Statut Oddziału Wolskiego PTTK uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału 29.03.1999 r.