REGULAMIN

ZARZĄDU ODDZIAŁU WOLSKIEGO PTTK

1.      Zarząd Oddziału kieruje działalnością w okresie między Zjazdami Oddziału na terenie swego działania i odpowiada za swą pracę przed Zjazdem Oddziału i władzami nadrzędnymi PTTK.

2.      W okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału, działalnością kieruje prezydium Zarządu Oddziału, w zakresie spraw przekazanych do jego kompetencji na podstawie niniejszego regulaminu lub zleconych przez Zarząd Oddziału.

3.      Zarząd Oddziału realizuje swoje zadania przez:

1)     zebrania plenarne i zebrania prezydium,

2)     komisje społeczne powołane przez Zarząd Oddziału do realizacji powierzonych im zadań,

3)     Biuro Zarządu Oddziału stanowiące aparat wykonawczy.

Do zakresu zadań i kompetencji Zarządu Oddziału należą sprawy:

1.      wykonywanie uchwał władz nadrzędnych i Zjazdu Oddziału,

2.      uchwalanie planów działania i projektu budżetu Oddziału, zatwierdzanie budżetów kół i klubów oraz sprawozdań z ich wykonania,

3.      powoływanie komisji jako organów pomocniczych Zarządu Oddziału,

4.      składanie sprawozdań z działalności Oddziału władzom wojewódzkim i Zjazdowi Oddziału,

5.      uchwalanie w oparciu o wytyczne władz nadrzędnych oraz program działania Zarządu Oddziału wytycznych do działalności kół i klubów,

6.      określenie zakresu działania komisji Zarządu Oddziału, ustalanie ich składów osobowych oraz zmian w tych składach,

7.      występowanie do wojewódzkiego sądu koleżeńskiego z wnioskami o orzekanie w sprawach wynikłych na tle działalności członków Zarządu Oddziału,

8.      Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona prezydium w składzie 5-11 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Ponadto w skład Zarządu Oddziału i jego prezydium wchodzi sekretarz powołany przez Zarząd Oddziału,

9.      Prezydium kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu Oddziału w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału z wyjątkiem:

1)     zwoływania Zjazdu Oddziału,

2)     uchwalania planów działalności i projektu budżetu Oddziału zatwierdzania budżetów kół oraz sprawozdań z ich wykonania.

Do zakresu zadań i kompetencji prezydium Zarządu Oddziału należy:

1.      reprezentowanie PTTK na terenie swego działania,

2.      powoływanie i rozwiązywanie kół, klubów, ustalanie terenu ich działania oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,

3.      zawieszanie uchwał Walnych Zebrań Kół i Klubów oraz uchylanie uchwał Zarządów Kół i Klubów, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

4.      zawieszanie w czynnościach Zarządów Kół i Klubów, jeżeli działalność ich jest niezgodna z przepisami prawa lub Statutem.

W razie zawieszenia Zarządu Koła, Klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy Zarząd Koła, Klubu, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Koła-Klubu,

5.      organizowanie kształcenia kadr turystycznych i krajoznawczych według zasad określonych przez Zarząd Główny,

6.      zarządzanie funduszami i majątkiem w granicach budżetu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,

7.      występowanie z upoważnienia Zarządu Głównego w imieniu PTTK przed organami sądowymi i arbitrażowymi w sprawach związanych z działalnością Oddziału,

8.      inicjowanie wszelkich form działalności mającej na celu realizację zadań Towarzystwa,

9.      podejmowanie decyzji wykonawczych dotyczących realizacji uchwał, wniosków i postulatów Zjazdu Oddziału, wykonywanie uchwał i wytycznych władz nadrzędnych Towarzystwa,

10. reprezentowanie Zarządu Oddziału oraz interesów kół-klubów wobec władz nadrzędnych Towarzystwa, terenowych władz politycznych i administracyjnych, instytucji i organizacji,

11. współdziałanie w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa z instytucjami i organizacjami społecznymi, zawodowymi i młodzieżowymi,

12. analizowanie potrzeb kół-klubów w zakresie kształcenia kadr turystycznych i krajoznawczych, organizowanie szkoleń zgodnie z zasadami ustalanymi przez Zarząd Główny, prowadzenie właściwej polityki w zakresie wykorzystania przeszkolonych kadr w bieżącej działalności Oddziału i kół-klubów,

13. dokonywanie ocen kadr działających w Oddziale z uwzględnieniem stopnia angażowania się w realizację bieżących zadań Oddziału, występowanie do władz nadrzędnych o odznaczenia państwowe i wyróżnienia organizacyjne w „Systemie wyróżnień członków i kadry PTTK” oraz przyznawanie wyróżnień przewidzianych dla Zarządu Oddziału,

14. przyjmowanie planów pracy komisji, dokonywanie okresowych ocen ich pracy,

15. przyjmowanie członków wspierających-osób prawnych o terytorialnym lub środowiskowym zasięgu działania,

16. popularyzowanie wśród członków „Karty praw i obowiązków członków PTTK” prowadzenie działań organizacyjnych na rzecz pozyskiwania dla Towarzystwa nowych członków,

17. nadzorowanie i kontrolowanie działalności kół (klubów), udzielanie im pomocy organizacyjnej, programowej i finansowej w realizacji podejmowanych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania dla tych jednostek lokali-pomieszczeń, w których koncentrowałoby się życie organizacyjne,

18. prowadzenie i popularyzowanie działalności PTTK w środowiskach nie objętych dotychczas działalnością Oddziału, inicjowanie powoływania nowych kół (klubów),

19. zatwierdzanie regulaminu Biura Zarządu Oddziału.

20.

a)     występowanie do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego z wnioskiem o wydanie upoważnienia do podejmowania czynności prawnych w zakresie praw i zobowiązań niezbędnych do realizacji zadań Oddziału,

b)     występowanie na zewnątrz w sprawie zawierania umów, zaciągania zobowiązań, składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych majątku zakupionego z funduszy Oddziału,

c)      występowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim, organami sądowymi i arbitrażowymi oraz przed innymi władzami i urzędami,

21. zarządzanie majątkiem, podejmowanie decyzji wykonawczych dotyczących realizacji budżetu,

22. występowanie do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu wojewódzkiego o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej, nadzorowanie i kontrolowanie tej działalności,

23. sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową, zarobkową i gospodarczą kół i klubów,

24. występowanie w miarę potrzeb do Zarządu Wojewódzkiego o przydzielenie z Funduszu Pomocy Oddziałom i Jednostkom PTTK środków na działalność Oddziału,

25. dla wykonania zadań prezydium dokonuje podziału pracy wśród swoich członków.