Regulamin wzorcowy Koła PTTK

zał. nr 3
do uchwały GKR nr 1 /XV
z 28 IX 2002 r.

REGULAMIN WZORCOWY

KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA (KLUBU)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne organizacji Koła-Klubu

§ 1

Komisja Rewizyjna Koła (Klubu), zwana w skrócie „KRK”, jest społecznym organem kontrolującym działalność koła (klubu).

§ 2

1.      KRK składa się z 3-7 członków wybranych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym koła (klubu)

2.      Skład KRK winien zapewnić pełną działalność statutową komisji.

3.      W okresie kadencji KRK ma prawo dokooptować na zwolnione miejsca nowych członków najwyżej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

4.      Członkowie KRK nie mogą być członkami Zarządu Koła (Klubu).

§ 3

KRK na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym w ciągu 7 dni od dnia wyborów, wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§ 4

1.      Posiedzenia KRK zwołuje i prowadzi prezes według potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, podając w zawiadomieniu porządek obrad.

2.      Uchwały lub postanowienia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków KRK.

3.      Posiedzenia KRK są protokołowane. Protokół powinien zawierać: skład osobowy uczestników, przebieg zebrania, wnioski i ew. uchwały.

4.      Protokół po odczytaniu na następnym zebraniu i jego przyjęciu podpisuje przewodniczący zebrania i sporządzający protokół.

5.      W posiedzeniach KRK mogą brać udział osoby zaproszone, bez prawa do głosowania.

§ 5

Udział członków KRK w zebraniach i pracach Komisji jest ich obowiązkiem statutowym.

§ 6

Do zakresu działania KRK należy:kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu Koła (Klubu),

1)     dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Koła (Klubu) oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,

2)     zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań KRK,

3)     na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych składanie sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Koła (Klubu).

§ 7

Do zakresu działania KRK i poszczególnych jej członków oraz metod pracy — KRK stosuje odpowiednie zasady określone Regulaminem GKR oraz Instrukcji o trybie przeprowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK, stanowiącej załącznik do Regulaminu GKR.

§ 8

Prezes oraz upoważnieni przez niego członkowie KRK mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu Koła (Klubu) z głosem doradczym.

 

Komisja Rewizyjna Koła
(Klubu) PTTK
28 września 2002 r.