Regulamin wzorcowy Koła PTTK

Załącznik do uchwały
ZG PTTK Nr 83/XV/2002
z 15.12.2002 r.

REGULAMIN WZORCOWY

KOŁA PTTK - KLUBU PTTK

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne organizacji Koła-Klubu

§1

Regulamin Koła-Klubu PTTK, zwanego dalej Kołem-Klubem, określa cele i zadania oraz zasady działania Koła-Klubu PTTK, a także kompetencje i tryb pracy jego władz.

§2

1.      Koło-Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK.

2.      Koło-Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału PTTK.

3.      Koło-Klub może działać w zakładzie pracy, środowisku zawodowym, szkole, uczelni, w jednostce wojskowej, na określonym terenie w tym w osiedlu mieszkaniowym, a także w środowisku zainteresowań poszczególnymi dziedzinami działalności Towarzystwa.

§3

1.      Koło-Klub powstaje za zgodą Zarządu Oddziału PTTK wyrażoną w formie uchwały, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o chęci jego utworzenia, zgłoszonej przez co najmniej 10 członków zwyczajnych PTTK tego Oddziału.

2.      Powstanie Koła-Klubu w zakładzie pracy, szkole, uczelni, jednostce wojskowej, innej placówce lub instytucji winno być uzgodnione przez Zarząd Oddziału z ich odpowiednimi władzami upoważnionymi do wyrażenia zgody na działalność Koła-Klubu na ich terenie.

3.      Walne Zebranie (organizacyjne) Koła-Klubu, zwołuje w porozumieniu z Zarządem Oddziału PTTK grupa 10-ciu członków zwyczajnych PTTK, która zgłosiła pisemną deklarację o chęci utworzenia Koła-Klubu, zapraszając na nie także inne osoby zainteresowane działalnością powoływanej jednostki.

4.      Porządek Walnego Zebrania (organizacyjnego) Koła Klubu powinien obejmować:

1)      zagajenie, wybór prezydium i protokolanta,

2)      zapoznanie uczestników zebrania z uchwałą Zarządu Oddziału PTTK wyrażającą zgodę na powołanie Koła-Klubu, celami i zadaniami wynikającymi z przynależności Koła-Klubu do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Oddziału PTTK,

3)      stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Koła-Klubu,

4)      ustalenie celów i kierunków działania Koła-Klubu oraz zadań na okres najbliższej kadencji,

5)      podjęcie uchwały określającej okres trwania kadencji władz Koła-Klubu oraz liczebność wybieranych władz Koła-Klubu PTTK,

6)      wybór Zarządu Koła-Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu,

7)      ukonstytuowanie się wybranych władz Koła-Klubu PTTK,

8)      inne sprawy organizacyjne (np. przyjęcie nazwy przez Koło-Klub, ustalenie dni dyżurów członków Zarządu Koła-Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu).

5.      Dokumentacja z Walnego Zebrania (organizacyjnego) Koła-Klubu powinna być przekazana Zarządowi Oddziału PTTK, najpóźniej 14 dni od zebrania Koła-Klubu, jako uzupełnienie do złożonej wcześniej, pisemnej deklaracji o chęci utworzenia Koła-Klubu.

§4

Koło-Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w Art. 5 pkt 1 Statutu PTTK.

§5

1.      Koło-Klub może przybrać imię osoby zasłużonej dla Polski, regionu, turystyki i krajoznawstwa, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego. Może też w swej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym a także numeru wynikającego z ewidencji kół i klubów PTTK prowadzonej przez Zarząd Oddziału PTTK.

2.      Koło-Klub niezależnie od odznaki organizacyjnej PTTK, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, może używać dodatkowych oznaczeń organizacyjnych jak proporzec, plakietka, znaczek itp.

3.      Nazwa Koła-Klubu, wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Walnego Zebrania Koła-Klubu.

§6

1.      Koło-Klub może używać pieczęci firmowej podłużnej tzw. „nagłówkowej” w kształcie prostokąta o następujące treści:

Koło PTTK Klub PTTK .............................

(przyjęty numer, imię lub nazwa)

Oddziału PTTK w .............................

(nazwa Oddziału).

Kod pocztowy i adres Koła-Klubu, nr telefonu, faxu, e-mail itp.

2.      Koło-Klub może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Koła-Klubu. Na lokalu będącym siedzibą władz Koła-Klubu, bądź innym pomieszczeniu użytkowanym przez Koło-Klub, powinien znajdować się prostokątny szyld lub wywieszka w kolorze zielonym, zawierająca w górnym lewym rogu znak organizacyjny PTTK oraz napis białymi literami o treści jak przy pieczęci, o której mowa w ust. 1, z pominięciem adresu i kodu, oraz innych dodatkowych informacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Koła-Klubu

§7

Koło-Klub może realizować cele PTTK określone w Art. 7 i 8 Statutu PTTK za pomocą środków wymienionych w Art. 9 Statutu PTTK oraz w Statucie Oddziału PTTK w zakresie ustalonym Regulaminem Koła-Klubu PTTK.

§8

1.      Celem Koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej a w szczególności:

1)      umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenia się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa,

2)      szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,

3)      krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,

4)      stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą,

5)      upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,

6)      ......................................................

7)      ......................................................
(cele ustala Walne Zebranie Koła w porozumieniu z Zarządem Oddziału PTTK)

2.      Poza celami realizowanymi przez Koło, których mowa w ust. 1, Koło za zgodą Zarządu Oddziału może pełnić dodatkowe funkcje Oddziałowej Komisji, Rady, Zespołu: ................................................... (o ile takie decyzje podjął Zarząd Oddziału wpisać nazwę Komisji, Rady, Zespołu)

§9

1.      Celem Klubu jest organizowanie i prowadzone specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku a w szczególności:

1)      umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenie się w PTTK oraz podnoszenia ich kwalifikacji w dziedzinie specjalizującej się przez Klub a także umożliwianie korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności Towarzystwa,

2)      rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej,

3)      upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych w wybranej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej lub krajoznawstwa,

4)      reprezentowanie wobec władz PTTK interesów turystów w dziedzinie działalności, w której specjalizuje się klub,

5)      ......................................................

6)      ......................................................

7)      ......................................................
(cele ustala Walne Zebranie Klubu)

2.      Poza celami, o których mowa w ust. 1 Klub za zgodą Zarządu Oddziału PTTK może pełnić dodatkowo funkcje Oddziałowej Komisji, Rady, Zespołu: ..................................... (o ile takie decyzje podjął Zarząd Oddziału)

3.      Klub może także za zgodą Zarządu Oddziału uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie działalności.

§10

W Kole-Klubie mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie dyscyplin turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wg zainteresowań członków oraz zespoły dla wykonania zadań powierzonych przez Zarząd Koła-Klubu a także Zarząd Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ III
Członkowie zwyczajni PTTK, ich prawa i obowiązki,
zrzeszanie się członków zwyczajnych PTTK w Kole-Klubie

§11

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

1)      obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

2)      małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

3)      małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

§12

Członkostwo zwyczajne PTTK powstaje po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu w poczet członków przez Zarząd Koła-Klubu.

§13

Zarząd Koła-Klubu może przyjmować członków zwyczajnych PTTK bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem w którym działa.

§14

1.      Koło zrzesza członków zwyczajnych PTTK opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę Koła o ile taka została uchwalona przez Walne Zebranie Koła.

2.      Klub zrzesza członków zwyczajnych PTTK z macierzystego Oddziału opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę klubową a także członków zwyczajnych PTTK z innych kół-klubów i oddziałów PTTK przyjętych do Klubu przez Zarząd Klubu, którzy swą przynależność do Klubu potwierdzają opłacaniem tylko dodatkowej składki klubowej w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Klubu.

§15

1.      Członkostwo zwyczajne PTTK w Kole-Klubie dokumentowane jest legitymacją członka PTTK z potwierdzeniem opłacenia składki członka zwyczajnego PTTK za dany rok.

2.      Legitymacja członka zwyczajnego PTTK jest jedynym dokumentem identyfikującym przynależność do PTTK umożliwiającym korzystanie z rabatów handlowych PTTK.

3.      Przynależność członka zwyczajnego PTTK do Klubu dodatkowo może być dokumentowana według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału w którym działa Klub.

§16

Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Koła-Klubu PTTK a także Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.

§17

1.      Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

2)      zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

3)      brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

4)      nosić odznakę organizacyjną PTTK.

2.      Prawo o którym mowa w pkt 1. 1-4/, członek zwyczajny PTTK może realizować w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK z wyjątkiem uprawnień określonych w pkt 1.1/ w odniesieniu do władz Oddziału. Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

3.      Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2-4/ oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1/ z uwzględnieniem przepisów ust. 4 - 6.

4.      Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.

5.      Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.      Małoletnim członkom PTTK, zrzeszonym w Szkolnym Kole-Klubie Krajoznawczo-Turystycznym PTTK przysługuje prawo do udziału w głosowaniu na zebraniach oraz mogą oni wybierać i być wybierani do władz Koła-Klubu do którego należą.

7.      Delegatami Szkolnego Koła-Klubu Krajoznawczo-Turystycznego na Zjazd Oddziału PTTK mogą być tylko pełnoletni członkowie a w przypadku ich braku - na Zjeździe Oddziału Szkolne Koło-Klub reprezentuje opiekun o ile jest członkiem PTTK. Posiada on wszystkie prawa przysługujące delegatowi.

§18

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany

1)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,

2)      uczestniczyć w działalności PTTK,

3)      reprezentować godnie imię turysty polskiego,

4)      regularnie opłacać składkę członkowską.

§19

Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny.

§ 20

1.      Utrata członkostwa zwyczajnego PTTK następuje w przypadku:

1)      wystąpienia,

2)      skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za rok ubiegły w terminie do 31 marca roku następnego,

3)      wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

2.      W przypadku utraty członkostwa w trybie o którym mowa w ust. 1 pkt 2/ członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.

3.      Osoby skreślone z listy członków PTTK powinny być o skreśleniu powiadomione przez Zarząd Koła-Klubu na piśmie. Powinny też być powiadomione o możliwości przywrócenia członkostwa.

ROZDZIAŁ IV
Władze Koła-Klubu; ich kompetencje oraz organizacja pracy

§21

Władzami Koła-Klubu są:

1)      Walne Zebranie Koła-Klubu,

2)      Zarząd Koła-Klubu,

3)      Komisja Rewizyjna Koła-Klubu.

§22

1.      Władze Koła-Klubu pochodzą z wyboru.

2.      Nie można łączyć funkcji we władzach Koła-Klubu wymienionych w § 21 pkt 2) i 3).

3.      Zasady wyboru członków władz Koła-Klubu oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie Koła-Klubu. Zarząd Koła-Klubu oraz Komisja Rewizyjna Koła-Klubu nie mogą liczyć mniej niż 3 osoby.

4.      Wybory do Władz Koła-Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

5.      Zarząd Koła-Klubu oraz Komisja Rewizyjna Koła-Klubu mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.

6.      Uchwały Władz Koła-Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Koła-Klubu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 23

Kadencja Władz Koła-Klubu trwa ..... (1-4 lat) (wpisać zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Koła-Klubu)

§ 24

1.      Walne Zebranie Koła-Klubu jest najwyższą władzą Koła-Klubu.

2.      W Walnym Zebraniu Koła-Klubu PTTK udział biorą:

z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni PTTK zrzeszeni w Kole-Klubie,

z głosem doradczym - członkowie honorowi PTTK; osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz PTTK.

3.      Do kompetencji Walnego Zebrania Koła-Klubu należy:

1)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła-Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu,

2)      rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,

3)      udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła-Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu,

4)      wybór Zarządu Koła-Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu,

5)      wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału - wg zasad określonych w ordynacji wyborczej uchwalony przez Zarząd Oddziału przy uwzględnieniu postanowień Art. 16 Statutu Wzorcowego Oddziału PTTK,

6)      określenie zadań Koła-Klubu na okres kadencji,

7)      podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Koła-Klubu,

8)      podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Koła-Klubu.

4.      Walne Zebranie Koła-Klubu zwołuje Zarząd Koła-Klubu raz na ..................... (wpisać w zależności ad okresu trwania kadencji) lata, zawiadamiając członków Koła-Klubu o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 7 dni przed jego terminem. Równocześnie Zarząd Koła-Klubu o ile nie przesłał sprawozdania na piśmie, informuje o miejscu jego wyłożenia do wglądu.

5.      Walne Zebranie Koła-Klubu PTTK jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Koła-Klubu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału, określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności Walnego Zebrania Koła-Klubu.

§ 25

1.      Walne Zebranie Koła-Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencje:

1)      z inicjatywy Zarządu Koła-Klubu,

2)      na wniosek Zarządu Oddziału,

3)      na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu,

4)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła-Klubu.

2.      W przypadku o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie Koła-Klubu zwołuje Zarząd Koła-Klubu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Koła-Klubu, Zarząd Koła-Klubu podaje termin, miejsce, sprawy dla których zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.

3.      Do Walnego Zebrania Koła-Klubu zwołanego w oparciu o ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

§ 26

1.      Zarząd Koła-Klubu kieruje działalnością Koła-Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Koła-Klubu oraz Zarządem Oddziału PTTK.

2.      W skład Zarządu wchodzi ..... członków wybranych przez Walne Zebranie Koła-Klubu. Liczbę wybieranych Członków Zarządu Koła-Klubu określa Walne Zebranie Koła-Klubu swoją uchwałą.

3.      Zarząd Koła-Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów sekretarza i skarbnika.

4.      W Zarządach liczących powyżej 10 osób, może być wybrane Prezydium Zarządu Koła-Klubu w liczbie określonej przez Walne Zebranie Koła-Klubu. Wówczas w jego skład, poza osobami o których mowa w ust.3, wchodzą także wybrani w głosowaniu tajnym członkowie Prezydium.

§ 27

Prezydium kieruje działalnością Koła-Klubu między posiedzeniami Zarządu Koła-Klubu w zakresie ustalonym przez Zarząd Koła-Klubu z wyjątkiem:

1)      zwoływania Walnego Zebrania Koła-Klubu,

2)      uchwalania planów działania Koła-Klubu oraz preliminarza budżetowego,

3)      przyjmowania sprawozdań z działalności Koła-Klubu oraz sprawozdań z realizacji preliminarza budżetowego.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Koła-Klubu należy:

1)      zwoływanie Walnych Zebrań Koła-Klubu,

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zjazdu Oddziału, władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Koła-Klubu oraz uchwał własnych,

3)      uchwalanie rocznych planów działania oraz preliminarza budżetowego,

4)      zarządzanie majątkiem i funduszami Koła-Klubu w granicach preliminarza budżetowego i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,

5)      składanie sprawozdań z działalności Koła-Klubu Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Koła-Klubu; przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,

6)      zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK i na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowywanie się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia,

7)      przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu Oddziału legitymacji członka PTTK prowadzenie kartoteki członków, przekazywanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału deklaracji członkowskich do Centralnej Kartoteki Członków prowadzonej przez ZG PTTK,

8)      aktualizowanie ewidencji członków PTTK w oparciu o postanowienia Art. 16 ust. l pkt 2 Statutu PTTK,

9)      organizowanie i ułatwianie członkom Koła-Klubu uprawiania turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach; powoływanie sekcji specjalistycznych,

10)  utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami zwyczajnymi PTTK, zrzeszonymi w Kole-Klubie,

11)  organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,

12)  propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury uprawiania turystyki,

13)  zapewnienie członkom PTTK możliwie najlepszego przepływu informacji o działalności Koła-Klubu, macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości; informowanie o możliwościach korzystania z rabatów handlowych PTTK,

14)  współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Kole-Klubie przy realizacji celów i zadań Koła-Klubu,

15)  występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Koła-Klubu PTTK w ramach obowiązującego „Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK”;

16)  prowadzenie dokumentacji pracy Koła-Klubu,

17)  prowadzenie dokumentacji finansowej Koła-Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału.

§ 29

1.      Zebrania Zarządu Koła-Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku a posiedzenia Prezydium w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku.

2.      Posiedzenia Zarządu Koła-Klubu oraz posiedzenia Prezydium są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane.

§ 30

Udział w zebraniach i pracach Zarządu Koła-Klubu oraz jego Prezydium jest statutowym obowiązkiem członków Zarządu.

§31

1.      Dla wykonania zadań, Zarząd Koła-Klubu PTTK dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów członków Zarządu Koła-Klubu w pomieszczeniu wykorzystywanym do bieżącej działalności Koła-Klubu.

2.      Do najważniejszych zadań należy:

1)      prezesa:

·         reprezentowanie Koła-Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz,

·         reprezentowanie Koła-Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu,

·         kierowanie działalnością Zarządu Koła-Klubu; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,

·         ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Koła-Klubu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Kole-Klubie,

·         zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i jego Prezydium, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,

·         podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i jego Prezydium,

·         podpisywanie uchwał Zarządu Koła-Klubu oraz uchwał Prezydium.

2)      wiceprezesa (wiceprezesów):

·         zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

·         kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; blokiem spraw dotyczących krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.),

·         przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i Prezydium w dziedzinach powierzonych przez Zarząd,

·         reprezentowanie Koła-Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

3)      skarbnika:

·         nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Koła-Klubu,

·         reprezentowanie Koła-Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz w sprawach finansowych,

·         opracowywanie preliminarzy budżetowych Koła-Klubu oraz sprawozdań z ich wykonania,

·         podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych i majątkowych,

·         zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału;

·         współdziałanie z Sekretarzem Oddziału w zakresie wydawania legitymacji członka PTTK - jednocześnie karty rabatowej PTTK;

·         analizowanie stanu członków w oparciu o postanowienia § 20 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu,

·         prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,

·         regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem,

·         podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,

·         nadzorowanie zabezpieczenia majątku Koła-Klubu i majątku obcego powierzonego Kołu-Klubowi.

4)      sekretarza:

·         reprezentowanie Koła-Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

·         przygotowywanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,

·         protokołowanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; nadzorowanie przy współudziale Prezesa nad ich realizacją,

·         przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,

·         prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Koła-Klubu i jej aktualizowanie; przygotowywanie do wręczania legitymacji członka PTTK,

·         prowadzenie korespondencji z członkami Koła-Klubu PTTK,

·         prowadzenie dokumentacji działalności Koła-Klubu,

·         prowadzenie sprawozdawczości Koła-Klubu i terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.

§ 32

1.      Szkolne Koło-Klub Krajoznawczo-Turystyczny niezależnie od statutowych władz Koła-Klubu ma swego opiekuna, którym może być nauczyciel danej szkoły lub inny członek kadry programowej PTTK uzgodniony z Zarządem Oddziału.

2.      Zadaniem opiekuna jest udzielanie Szkolnemu Kołu-Klubowi pomocy w działalności oraz reprezentowanie go przed radą pedagogiczną, zespołem wychowawców, dyrektorem szkoły jak również pomoc w realizacji zadań Koła-Klubu i reprezentowanie tej jednostki wobec Zarządu Oddziału PTTK innych Władz PTTK.

§ 33

Uchwały Walnego Zebrania Koła-Klubu oraz uchwały ich Zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

§ 34

1.      Zarząd Koła-Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:

1)      zaniechania działalności,

2)      rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK,

3)      naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,

4)      działania na szkodę PTTK.

2.      Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Koła-Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zawieszenie Zarządu Szkolnego Koła-Klubu Krajoznawczo-Turystycznego powinno nastąpić w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

3.      W przypadku zawieszenia Zarządu Koła-Klubu, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Koła-Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Koła-Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna Koła lub Klubu PTTK

§ 35

1.      Komisja Rewizyjna Koła-Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Koła-Klubu PTTK, wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Koła-Klubu w składzie 3-7 członków.

2.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu należy m. innymi:

1)      kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Koła-Klubu,

2)      dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Koła-Klubu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,

3)      zatwierdzanie własnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji,

4)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Koła-Klubu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Koła-Klubu.

3.      Komisja Rewizyjna Koła-Klubu działa w/g zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

ROZDZIAŁ V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Koła-Klubu PTTK

§ 36

1.      Koło-Klub realizuje swoje zadania głównie w oparciu ośrodki finansowe uzyskane z:

1)      części składek członkowskich PTTK,

2)      wpisowego do PTTK,

3)      dodatkowych składek, o których mowa w ust. 2,

4)      dotacji, darowizn i innych świadczeń.

2.      Koło-Klub może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność Koła-Klubu.

Wysokość tych składek uchwala Walne Zebranie Koła-Klubu, które może upoważnić do tego także Zarząd Koła-Klubu.

3.      Przekazywanie przez podmioty zewnętrzne dotacji, darowizn i innych świadczeń na działalność Koła-Klubu powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu Oddziału.

4.

1)      Koło-Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową po uzyskaniu zezwolenia Zarządu Oddziału i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych;

2)      Koło-Klub składając wniosek do Zarządu Oddziału o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej musi wskazać formę działalności gospodarczej zgodną z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) w ramach działalności gospodarczej oddziału zarejestrowanej w KRS;

3)      Za działalność gospodarczą Koła-Klubu odpowiada Zarząd Oddziału. Działalność gospodarcza Koła-Klubu musi się mieścić w ramach działalności gospodarczej Oddziału zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda nowa forma działalności gospodarczej, która wykracza poza wykaz posiadany przez Oddział, musi przejść pełną procedurę wpisu do KRS;

§ 37

1.      Zarządzanie funduszami i majątkiem Koła-Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Kołu-Klubowi winno odbywać się zgodne z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Oddziału.

2.      Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Koła-Klubu winny być ujęte w całości ewidencji Koła-Klubu, a także w ewidencji finansowej Oddziału.

3.      Majątek Koła-Klubu jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Koła-Klubu przechodzi na rzecz Oddziału. O jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału (z wyjątkiem przypadków o których mowa w ust.4).

4.      Majątek przekazany w użytkowanie Kołu-Klubowi w przypadku rozwiązania Koła-Klubu, stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.

5.      W przypadku wydzielenia się Koła-Klubu w samodzielny Oddział lub przejścia do innego Oddziału, jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Koła PTTK-Klubu.

§ 38

1.      Rozwiązanie Koła-Klubu, uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:

1)      zaniechania działalności,

2)      spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem Koła-Klubu przez okres 1 roku,

3)      wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Koła-Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków PTTK uprawnionych do głosowania.

2.      Rozwiązanie Szkolnego Koła-Klubu Krajoznawczo-Turystycznego powinno być uzgodnione z dyrektorem szkoły.

§ 39

1.      W przypadku rozwiązania Koła-Klubu uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego Zebrania Koła-Klubu, likwidatorem Koła-Klubu są członkowie jego Zarządu.

2.      W przypadku rozwiązania Koła-Klubu uchwałą Zarządu Oddziału, w przypadkach wymienionych w § 38 pkt 1/ i 2/, likwidację aktywów i pasywów Koła-Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.

3.      Koszty likwidacji Koła-Klubu pokrywa się z majątku Koła-Klubu PTTK a w przypadku jego braku likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału PTTK.

§ 40

1.      Niniejszy Regulamin Koła-Klubu PTTK uchwalony został przez Zarząd Oddziału PTTK uchwałą nr ................ z dnia ......................... i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2.      Interpretacja postanowień Regulaminu Koła-Klubu PTTK należy do Zarządu Oddziału PTTK.

3.      Uchyla się Regulamin Koła-Klubu PTTK uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK uchwałą nr ...........z dnia ...................

 

UWAGA!

W dniu 27 marca 2004 r. na posiedzeniu plenarnym Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 119/XV/2004 zmienił § 36 i § 37 powyższego Regulaminu. Prezentujemy tekst jednolity uwzględniający zmiany.