REGULAMIN

Komisji Rewizyjnej
Koła PTTK nr 24 „Młodzi, Silni, Weseli”
d. przy 108 GDH „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy

§ 1

Komisja Rewizyjna Koła PTTK nr 24 „Młodzi, Silni, Weseli” d. działającego przy 108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy zwana w skrócie „KRK”, jest społecznym organem kontrolującym działalność Koła.

§ 2

1.      KRK składa się z 3 członków wybranych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła.

2.      Skład KRK winien zapewnić pełną działalność statutową komisji.

3.      W okresie kadencji KRK ma prawo dokooptować na zwolnione miejsca nowych członków najwyżej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

3.      Członkowie KRK nie mogą być członkami Zarządu Koła.

§ 3

KRK na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym w ciągu tygodnia od dnia wyborów, wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§ 4

1.      Posiedzenia KRK zwołuje i prowadzi prezes według potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, podając w zawiadomieniu porządek obrad.

2.      Uchwały lub postanowienia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności conajmniej połowy członków KRK.

3.      Posiedzenia KRK są protokołowane. Protokół powinien zawierać skład osobowy uczestników, przebieg zebrania, wnioski i uchwały.

4.      Protokół po odczytaniu na następnym zebraniu i jego przyjęciu podpisuje przewodniczący zebrania i sporządzający protokół.

5.      W posiedzeniach KRK mogą brać udział osoby zaproszone, bez prawa do głosowania.

§ 5

Udział członków KRK w zebraniach i pracach Komisji jest ich obowiązkiem statutowym.

§ 6

Do zakresu działania KRK należy:

1)     Kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu Koła,

2)     Dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Koła oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,

3)     Zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań KRK.

4)     Na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych składanie sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Koła.

§ 7

Do zakresu działania KRK i poszczególnych jej członków oraz metod pracy KRK stosuje odpowiednie zasady określone Regulaminem GKR oraz Instrukcji o trybie przeprowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK, stanowiącej załącznik do Regulaminu GKR.

§ 8

Prezes oraz upoważnieni przez niego członkowie KRK mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

Komisja Rewizyjna Koła PTTK nr 24 „MSW”