REGULAMIN

Koła PTTK nr 24 „Młodzi, Silni, Weseli”
d. przy 108 GDH „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Koła PTTK nr 24 „Młodzi, Silni, Weseli” d. działającego przy 108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy, zwanego dalej Kołem, określa szczegółowe zadania i zasady działania Koła PTTK oraz kompetencje i tryb pracy jego władz.

§ 2

1.      Koło jest jednostką organizacyjną Oddziału Wolskiego PTTK.

2.      Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału Wolskiego PTTK.

3.      Koło działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 im. Franka Zubrzyckiego w Warszawie, a może działać także w środowisku zainteresowań poszczególnymi dziedzinami działalności Towarzystwa.

§ 3

Koło powstało za zgodą Oddziału Wolskiego PTTK w 1981 r. otrzymując nr 24.

§ 4

Koło używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w art. 5 Statutu PTTK.

§ 5

1.      Koło może przybrać imię osoby zasłużonej dla Polski, regionu, turystyki i krajoznawstwa, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego. Może też w swej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym, a także numeru 24 wynikającego z ewidencji kół i klubów PTTK prowadzonej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK.

2.      Koło niezależnie od odznaki organizacyjnej PTTK, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, może używać dodatkowych oznaczeń organizacyjnych jak: proporzec, plakietka, znaczek itp.

3.      Nazwa Koła, wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Walnego Zebrania Koła lub Zarządu Koła.

§ 6

1.      Koło używa pieczęci firmowej podłużnej tzw. „nagłówkowej” w kształcie prostokąta o następującej treści:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
KOŁO Nr 24 „MŁODZI SILNI WESELI”
d. przy 108 GDH „DREPTAKI”
im. prof. Romana Kobendzy
01-459 Warszawa, ul. Górczewska 201
ODDZIAŁ WOLSKI PTTK

2.      Koło używa pieczęci okrągłej w/g wzoru:

Pieczęć okrągła Koła PTTK nr 24 ''MSW''

3.      Koło może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków w/g wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Koła, a także wynikających z Regulaminu Zarządu Oddziału PTTK.

4.      Na lokalu będącym siedzibą władz Koła bądź innym pomieszczeniu użytkowanym przez Koło, powinien znajdować się prostokątny szyld lub wywieszka w kolorze zielonym, zawierająca w górnym lewym rogu znak organizacyjny PTTK oraz napis białymi literami o treści jak przy pieczęci, o której mowa w ust. 1, z pominięciem adresu i kodu.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Koła

§ 7

Koło realizuje cele i zadania PTTK określone w rozdziale II Statutu PTTK oraz w Statucie Oddziału PTTK.

§ 8

1.      Zadaniem Koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej a w szczególności:

1)     umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszania się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności Towarzystwa,

2)     zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, poznania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody,

3)     stworzenie warunków do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej oraz odznak krajoznawczych i regionalnych.

2.      Poza zadaniami Koła, o których mowa w ust. 1, Koło za zgodą Zarządu Oddziału może pełnić dodatkowo funkcje Oddziałowej Komisji, Rady, Zespołu.

§ 9

W Kole mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie dyscyplin turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w/g zainteresowań członków oraz zespoły dla wykonania zadań powierzonych przez Zarząd Koła, a także Zarząd Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Zrzeszanie się członków zwyczajnych w Kole

§ 10

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

1)     obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

2)     małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

3)     małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkostwo zwyczajne PTTK powstaje po złożeniu deklaracji i przyjęciu w poczet członków przez Zarząd Koła.

§ 12

Zarząd Koła może przyjmować członków zwyczajnych PTTK bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działa.

§ 13

1.      Koło zrzesza członków zwyczajnych Oddziału PTTK opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę Koła ustanowioną przez Zarząd Koła.

2.      Koło zrzesza członków zwyczajnych Oddziału PTTK opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę klubową a także członków zwyczajnych z innych oddziałów PTTK, którzy swą przynależność do Koła potwierdzają poprzez opłacenie tylko składki Koła.

§ 14

Członkostwo zwyczajne w PTTK dokumentowane jest:

1)     legitymacją członka PTTK; wklejeniem do legitymacji specjalnego znaczka stanowiącego potwierdzenie opłacenia składki członka PTTK.

2)     Przynależność do Koła członków zwyczajnych PTTK z innych oddziałów PTTK dokumentowana jest w/g zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału PTTK, w uzgodnieniu z Zarządem Koła.

§ 15

Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Koła – Klubu PTTK, a także Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.

§ 16

1.      Członek zwyczajny ma prawo:

1)     wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

2)     zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

3)     brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,

4)     nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1), członek zwyczajny PTTK może realizować w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK z wyjątkiem uprawnień w odniesieniu do władz Oddziału.

2.      Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 1-4.

3.      Delegatami Koła na Zjazd Oddziału PTTK mogą być tylko pełnoletni członkowie, a w przypadku ich braku – na Zjeździe Oddziału Koło reprezentuje opiekun o ile jest członkiem PTTK, posiadający wówczas wszystkie prawa przysługujące delegatowi.

§ 17

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

1)     przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz PTTK,

2)     uczestniczyć w działalności PTTK,

3)     reprezentować godnie imię turysty polskiego,

4)     regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 18

Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny.

§ 19

1.      Utrata członkostwa zwyczajnego PTTK następuje w przypadku:

1)     dobrowolnego wystąpienia,

2)     skreślenia z listy członków przez Zarząd Koła na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy,

3)     wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

2.      Osobom skreślonym z listy członków PTTK przysługuje odwołanie bezpośrednio do Zarządu Oddziału PTTK w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu Koła o skreśleniu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła; ich kompetencje oraz organizacja pracy

§ 20

Władzami Koła są:

1)     Walne Zebranie Koła

2)     Zarząd Koła

3)     Komisja Rewizyjna Koła.

§ 21

1.      Władze Koła pochodzą z wyboru.

2.      Nie można łączyć funkcji we władzach Koła wymienionych w § 20 pkt. 2) i 3)

3.      Zasady wyboru członków władz Koła oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie Koła.

W przypadku Zarządu Koła nie powinna być ona mniejsza niż 5 osób, zaś w przypadku Komisji Rewizyjnej Koła – niż 3 osoby.

4.      Wybory do władz Koła odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne jeżeli bierze w nich udział conajmniej połowa uprawnionych do głosowania.

5.      Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna Koła mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.

6.      Uchwały Władz Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale conajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Koła.

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania

§ 22

Kadencja Władz Koła trwa 4 lata.

§ 23

1.      Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła.

2.      W Walnym Zebraniu Koła PTTK udział biorą:

z głosem decydującym – wszyscy członkowie Koła,

z głosem doradczym – członkowie honorowi PTTK; osoby zaproszone, w tym przedstawiciele Władz PTTK.

3.      Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

1)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła,

2)     rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,

3)     udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

4)     wybór Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła,

5)     wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału – w/g zasad ustalonych przez Zarząd Główny, w liczbie określonej kluczem wyborczym uchwalonym przez Zarząd Oddziału,

6)     określenie zadań Koła na okres kadencji,

7)     podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Koła,

8)     podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Koła.

4.      Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła raz na 4 lata, zawiadamiając członków Koła o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania conajmniej 7 dni przed jego terminem. Równocześnie Zarząd Koła o ile nie przesłał sprawozdania na piśmie, informuje o miejscu jego wyłożenia do wglądu.

5.      Walne Zebranie Koła PTTK jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział conajmniej połowa członków. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału, określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności Walnego Zebrania Koła.

§ 24

1.      Walne Zebranie Koła może być zwołane także w okresie trwania kadencji:

1)     z inicjatywy Zarządu Koła,

2)     na wniosek Zarządu Oddziału,

3)     na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

4)     na pisemny wniosek conajmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła PTTK.

2.      W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Koła, Zarząd Koła podaje termin, miejsce, sprawy dla których zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.

3.      Do Walnego Zebrania Koła zwołanego w oparciu o ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

§ 25

1.      Zarząd Koła kieruje działalnością Koła w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Koła oraz Zarządem Oddziału PTTK.

2.      W skład Zarządu Koła wchodzi 5-9 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła.

3.      Zarząd Koła wybiera w glosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1)    zwoływanie Walnych Zebrań Koła,

2)     wykonywanie uchwal władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Koła oraz uchwał własnych,

3)     uchwalanie rocznych planów działania oraz preliminarza budżetowego,

4)     zarządzanie majątkiem i funduszami Koła w granicach preliminarza budżetowego i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,

5)     składanie sprawozdań z działalności Koła Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Koła; przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,

6)     zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK; ustosunkowywanie się do nich w możliwie krótkim czasie,

7)     przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu Oddziału legitymacji członka PTTK, prowadzenie ich ewidencji; zbieranie składek członkowskich PTTK; wydawanie „Kart Rabatowych PTTK”,

8)     aktualizowanie ewidencji członków PTTK w oparciu o przepisy art. 16 ust. 1 pkt. 2 Statutu PTTK i niniejszego Regulaminu,

9)     organizowanie i ułatwianie członkom Koła uprawiania turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach; powoływanie Sekcji Specjalistycznych,

10) utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami zwyczajnymi PTTK, zrzeszonymi w Kole,

11) organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,

12) propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury uprawiania turystyki,

13) zapewnienie członkom PTTK możliwie najlepszego przepływu informacji o działalności Koła oraz macierzystego Oddziału PTTK; informowanie o możliwościach korzystania ze zniżek organizacyjnych PTTK oraz dodatkowych przywilejach wynikających z posiadania „Karty Rabatowej PTTK”,

14) współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Kole przy realizacji zadań Koła,

15) prowadzenie „Książki pracy Koła” stanowiącej podstawową dokumentację pracy Koła oraz innej np. „Kroniki Koła”,

16) prowadzenie dokumentacji finansowej Koła zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału PTTK,

17) występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Koła PTTK w ramach obowiązującego „Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK”.

§ 27

1.      Zebrania Zarządu Koła powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2.      Posiedzenia Zarządu Koła są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane.

§ 28

Udział w zebraniach i pracach Zarządu Koła PTTK jest statutowym obowiązkiem wybranych członków Zarządu.

§ 29

1.      Dla wykonania zadań, Zarząd Koła PTTK dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów członków Zarządu Koła w pomieszczeniu wykorzystywanym do bieżącej działalności Koła.

2.      Do najważniejszych zadań należy

1)     prezesa:

-        reprezentowanie Koła wobec władz PTTK i na zewnątrz,

-        reprezentowanie Koła wobec Komisji Rewizyjnej Koła,

-        kierowanie działalnością Zarządu Koła; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,

-        ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Koła ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi międzyorganizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Kole PTTK,

-        zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu; ustalanie tematyki posiedzeń i termin ich odbywania,

-        podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Koła,

-        podpisywanie uchwał Zarządu Koła.

2)     wiceprezesa (wiceprezesów):

-        zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności,

-        kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd Koła (np. organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej; blokiem spraw dotyczących krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.),

-        przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu Koła w dziedzinach powierzonych przez Zarząd,

-        reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

3)     skarbnika:

-        nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Koła,

-        opracowywanie preliminarzy budżetowych Koła oraz sprawozdań z ich wykonania,

-        podpisywanie uchwał Zarządu Koła w sprawach finansowych i majątkowych,

-        zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału PTTK; współdziałanie z Sekretarzem Oddziału PTTK w zakresie wydawania legitymacji członka PTTK i „Kart Rabatowych PTTK”,

-        prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,

-        regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu Koła i zatwierdzonym preliminarzem,

-        podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,

-        nadzorowanie zabezpieczenia majątku Koła i majątku obcego powierzonego Kołu.

4)     sekretarza:

-        reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

-        przygotowanie posiedzeń Zarządu Koła; współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu Koła,

-        protokołowanie posiedzeń Zarządu Koła; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; czuwanie przy współudziale prezesa nad ich realizacją,

-        przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,

-        prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Koła i jej aktualizowanie; przygotowywanie do wręczenia legitymacji członka PTTK i „Kart Rabatowych PTTK”,

-        prowadzenie korespondencji z członkami zwyczajnymi PTTK w przypadku zalegania w opłacaniu składek członka PTTK; przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Koła w sprawie skreśleń,

-        prowadzenie „Książki pracy Koła” i innej dokumentacji dokumentującej działalność,

-        prowadzenie sprawozdawczości Koła i terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału PTTK.

§ 30

Uchwały Walnego Zebrania Koła oraz uchwały ich Zarządu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

§ 31

1.      Zarząd Koła może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:

1)     zaniechania działalności,

2)     rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK,

3)     naruszania podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,

4)     działania na szkodę PTTK.

2.      Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Koła może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła, chyba, że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zawieszenie Zarządu Koła może nastąpić w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

3.      W przypadku zawieszenia Zarządu Koła, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Koła, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Koła, celem wyboru nowego Zarządu Koła.

Komisja Rewizyjna Koła PTTK

§ 32

1.      Komisja Rewizyjna Koła jest społecznym organem kontrolującym działalność Koła PTTK, wybraną w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Koła w składzie 3 członków.

2.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1)     kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu Koła,

2)     dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Koła, wydawanie zaleceń pokontrolnych,

3)     zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Komisji Rewizyjnej Koła,

4)     na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych składanie sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Koła.

3.      Komisja Rewizyjna działa w/g zasad określonych w „Regulaminie Komisji Rewizyjnej Koła/Klubu PTTK”.

ROZDZIAŁ V

Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Koła PTTK

§ 33

1.      Koło realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki finansowe uzyskane z:

1)     części składek członkowskich PTTK,

2)     wpisowego do PTTK,

3)     dodatkowych składek, o których mowa w ust. 2,

4)     dotacji, darowizn i innych świadczeń.

2.      Koło może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność Koła. wysokość tych składek uchwala Zebranie Koła, które może upoważnić do tego także Zarząd Koła.

3.      Koło może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału PTTK.

4.      Zarząd Oddziału PTTK nie odpowiada za zobowiązania Koła powstałe bez zgody Zarządu Oddziału PTTK. Za tego rodzaju zobowiązania odpowiadają członkowie Zarządu Koła.

§ 34

1.      Zarządzanie funduszami i majątkiem Koła oraz funduszami i majątkiem powierzonym Kołu winno odbywać się zgodnie z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Oddziału.

2.      Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Koła winny być ujęte w ewidencji finansowej Koła.

3.      Majątek Koła jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Koła przechodzi na rzecz Oddziału, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4).

4.      Majątek przekazany w użytkowanie Kołu w przypadku rozwiązania Koła, stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.

5.      W przypadku wydzielenia się Koła w samodzielny Oddział lub przejścia do innego Oddziału, jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Koła PTTK

§ 35

1.      Rozwiązanie Koła uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:

1)     zaniechania działalności,

2)     spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem Koła przez okres 1 roku,

3)     wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów, przy obecności conajmniej 2/3 członków PTTK uprawnionych do głosowania,

2.      Rozwiązanie Koła powinno być uzgodnione z dyrektorem szkoły.

§ 36

1.      W przypadku rozwiązania Koła uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego Zebrania Koła, likwidatorem Koła są członkowie jego Zarządu.

2.      W przypadku rozwiązania Koła uchwałą Zarządu Oddziału, w przypadkach wymienionych w § 35 pkt. 1) i 2), likwidację aktywów i pasywów Koła przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału PTTK.

3.      Koszty likwidacji Koła pokrywa się z majątku Koła PTTK, a w przypadku jego braku, likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 37

1.      Niniejszy Regulamin Koła PTTK uchwalony został przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK uchwalą nr 4 z dnia 18.12.2000 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2.      Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Koła PTTK należy do Zarządu Oddziału Wolskiego PTTK.

3.      Wobec uchylenia przez ZG PTTK dotychczas obowiązującego Regulaminu Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego, Koło PTTK działa w oparciu o niniejszy Regulamin Koła PTTK nr 24 „Młodzi, Silni, Weseli” d. przy 108 GDH „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy.