Została zorganizowana 31 Marca 1909 r. Odbyła ona 7 posiedzeń, przyjmując na pierwszem z nich następujący

1.      Komisya Wycieczkowa w myśl §§ 1 i 2 Ustawy ma na celu organizacyę wycieczek krajoznawczych.

2.      Do zadań Komisyi Wycieczkowej należą następujące sprawy:

a)     układanie planów wycieczek zbiorowych dla Członków Towarzystwa Krajoznawczego i wprowadzonych gości.

b)     Czuwanie nad racyonalnem wykonywaniem podejmowanych wycieczek.

c)      Ułatwianie grupom lub poszczególnym osobom z poza Towarzystwa wykonywania przez nie wycieczek krajoznawczych.

d)     Prowadzenie kontroli nad wycieczkami, podejmowanemi z ramienia lub przy pomocy Towarzystwa Krajoznawczego.

e)     Prowadzenie rachunków z wpływów i wydatków, związanych z wycieczkami Towarzystwa.

f)        Ułatwiania wycieczkom zbiorowym, przybywającym do Warszawy, pobytu w mieście (wyszukiwanie lokalu na postój, taniego utrzymania) oraz prawidłowego zwiedzania miasta i jego okolic.

g)     Prowadzenie kroniki wycieczek krajoznawczych.

h)      Wyjednywanie dogodnych warunków, przejazdu dla osób lub grup, podejmujących wycieczki krajoznawcze.

i)        Podejmowanie wszelkich wydawnictw, związanych z zadaniami wycieczek krajoznawczych, z pogłębieniem ich naukowej wartości.

3.      Komisyę wycieczkową składają osoby, zaproszone pierwotnie przez Zarząd i powołane drogą kooptacyi przez samąKomisyę.

Uwaga. Do Komisyi powoływane być mogą czasowo i osoby nie należące do Towarzystwa.

4.      Skład osobisty Komisyi odnawiany bywa po wyborze nowego Zarządu.

5.      Odnowiony Zarząd ma prawo prosić Komisyę o dalszą pracę w poprzednim składzie.

6.      Prezydyum Komisyi stanowią: Przewodniczący, jego zastępca, Sekretarz, Rachmistrz, Kronikarz wycieczek.

7.      Komisya odbywa swe posiedzenia w terminach, przez nią ustalonych, nie rzadziej wszakże, jak raz na miesiąc.

8.      Wszelkie uchwały Komisyi, dotyczące wystąpień publicznych. jako też i kosztorysy zamierzonych prac, podlegają aprobacie Zarządu.

9.      Co rok, najpóźniej 15 Stycznia Prezydium Komisyi składa Zarządowi sprawozdanie z działalności swej za rok ubiegły.

Uwaga. Sprawozdanie rachunkowe z poszczególnych wycieczek Towarzystwa ma być składane Zarządowi nie później, jak. w okresie dwutygodniowym po jej odbyciu.

10. Przewodniczący lub jego zastępca w Kornisyi bierze udział w posiedzeniach Zarządu i referuje na nich przebieg prac i projektów, podejmowanych przez Komisyę.

Na ostatniem swem zebraniu w dniu 25 Października Komisya uchwaliła urządzić szereg wycieczek po Warszawie dla zaznajomienia uczestników ich z zabytkami i osobliwościami miasta. Wycieczki te postanowiono rozbić na serye w następujący sposób:

Serya A (Staromiejska). Obejmuje zwiedzenie kościoła Bernardynów, katedry Św. Jana, ulic: Dziekanii, Kanonii, Jezuickiej, rynku Starego Miasta, zwiedzenie piwnic Fukierowskich, ul. Celnej, Brzozowej, Mostowej, Gołębiej, Wązkiego Dunaju, Piwnej i kościoła Augustyanów. Trwa ona 2 godziny, punkt zborny – Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, zakończenie wycieczki – przystanek tramwajowy przed kościołem Bernardynów.

Wycieczek według tej seryi odbyło się w Listopadzie i Grudniu 7, udział w każdej wycieczce bierze 25 osób, większa bowiem ilość uczestników utrudnia zwiedzanie. Następne serye dopiero w ciągu roku 1910 zostaną opracowane i wykonane. Obecnie są to dopiero projekty a mianowicie:

Serya B (Świętokrzyzka). Kościół Karmelitów, galerya hotelu Bristol, kościół Wizytek, kościół Świętokrzyski, ul. hr. Berga, kościół Ewangelicki, Ogród Saski.

Serya C (powązkowska). Zwiedzenie cmentarza powązkowskiego.

Serya D (nadwiślańska). Ul. Bugaj, Browarna, Dobra, Stacya przepompowywania ścieków, ul. Lipowa, Zakłady ks. Siemca, budowa wiaduktu, kościół Trynitarzy.

Serya E (nowomiejska) Kościoły: Paulinów, Dominikanów, Sakramentek, P. Maryi, Franciszkanów, dzielnica Nalewkowska, kościół św. Augustyna.

Serya F (praska). Most, kościół Św. Florjana, park praski, stary kościół, budowa węzła warszawskiego, cmentarza na Brudnie.

Gdy zwiedzone zostanie miasto, pozostaną jeszcze okolice podmiejskie, jak np. wolska, mokotowska itp. Każdą wycieczkę prowadzi członek Komisyi wycieczkowej, a do każdej seryi przewodnicy sami poprzednio przygotowują się, obchodząc teren w towarzystwie osób, specyalnie z nim obeznanych, tak np. w zwiedzaniu powązek przewodniczył p. Fr. Reinsztein, wybornie znający najmniejszy zakątek cmentarza.
Korzyść z wycieczek po mieście jest wielka: bywały takie wypadki, że z grupy 25 osób wycieczkowiczów, stale mieszkających w Warszawie, 12 osób nie było nigdy w życiu na rynku Starego Miasta, a ani jedna – na ulicy Brzozowej.